YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 19.10.2004 Esas: 2004 / 5235 Karar: 2004 / 7138

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesindeki “Yapı Kullanma İzni Alınacağı ve Anahtar Teslimi” Şartı Yüklenicinin Halefi Üçüncü Kişileri de Bağlar.

Özet:

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, yüklenicinin inşaatı anahtar teslimi esasına göre yapı kullanma izni alarak teslim edeceği hükme bağlanmıştır. Başka bir anlatımla, teslim iskân ruhsatı koşuluna bağlanmıştır. Anılan bu hüküm, delil sözleşmesi niteliğinde olup yüklenicinin halefi durumundaki üçüncü kişileri de bağlar. Ne yüklenici ne de ondan daire satın alan üçüncü kişiler iskan ruhsatı alınmadan tescil isteyemezler.

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 21.08.2003 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil, karşı davada ise el atmanın önlenmesi ve ecrimisil istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın kabulüne, karşı davanın reddine dair verilen 31.03.2004 günlü hükmün Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi davalı-davacılar vekili tarafından istenilmekle tayin olunan 19.10.2004 günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı-davacılar vekili Av. Ü.I. ile karşı taraftan davacı-davalılar vekili Av. K.E. geldiler. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelenlerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi. İş karara bırakıldı. Bilahare dosya ve içerisindeki bütün kâğıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR

Davalılar arasında biçimine uygun düzenlenen 16.07.1998 günlü arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin 5. maddesinde yüklenicinin inşaatı ve konutları anahtar teslimi esasına göre yapı kullanma iznini alarak teslim edeceği hükmüne yer verilmiştir. Görülüyor ki, hukuken geçerli teslim taraflarca yapının iskan ruhsatı alınması koşuluna bağlanmıştır.

Davalılar arasındaki sözleşmenin anılan bu hükmü H.U.M.K.’nun 287. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğindedir. Bu hüküm yüklenicinin halefi olan davacı üçüncü kişileri de bağlayacağından yapının iskan ruhsatı alınmadan teslim edildiğini kabule olanak yoktur. Başka bir anlatımla ne yüklenici ne de ondan kişisel hakkını devir ve temlik alan üçüncü kişiler iskan ruhsatı alınmadan sözleşmenin bedeli olan bağımsız bölüm tescilini arsa maliki olan davalılardan isteyemez. Hal böyle olunca, mahkemece bu aşamada açılan davanın reddi yerine istemin hüküm altına alınması doğru olmadığından karar bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle; hükmün davalı arsa sahipleri yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalıların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 375.000.000.- Lira Yargıtay duruşma vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalılara verilmesine, istek halinde peşin yatırılan temyiz harcının yatırana iadesine, 19.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.