a) İşleten veya sürücü yüzde yüz kusurlu iseler, sigortacı, destekten yoksun kalan veya bedensel zarara uğrayan yakınlara %100 kusur üzerinden tam tazminat ödeyecektir. Özellikle tek yanlı kazalarda durum böyledir.

b) Sürücü ile karşı araç sürücüsü kusuru paylaşmışlarsa, her iki aracın sigortacıları KTK. m. 88/1 ile BK. 50-51 ve 142 (TBK. 61-62 ve 163.) maddeleri gereği ortaklaşa ve zincirleme sorumlu olacaklarından, zarar gören işleten ve sürücü yakınları her iki sigorta şirketinden de zararın tamamını isteme hakkına sahip iseler de, tazminatın tamamını ödeyen tarafın, diğer tarafa kusuru oranında rücu edeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle, destekten yoksun kalanlar aynı zamanda “mirasçı” konumunda iseler, karşı araç sigortacısı murislerinin (ölen işletenin veya sürücünün) kusuru oranında onlara rücu edecektir.