YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 03.07.2018 Esas: 2018/2418 Karar: 2018/4566

Mükerrer Kadastro – Görevli Mahkeme

Özet :

Mükerrer kadastro iddialarına dayanan davalarda Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : MÜKERRER …

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Davacı …, … İlçesi …. Köyü sınırları dahilinde bulunan kendisi ve müştereklerine ait 1916 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün … Müdürlüğünün işlemi ile taşınmazının bir bölümünün … Köyü 858 ve 859 parsel sayılı taşınmazlar ile mükerrer olduğu gerekçesiyle azaltıldığını belirterek söz konusu işlemin iptali istemi ile dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, 3402 sayılı … Kanunu’nun 22/1. maddesinde düzenlenen mükerrer … işleminin tespit edilmesi sonucu çekişmeli taşınmazın bir bölümünün tapu kaydının iptali üzerine açılmıştır.

Somut olayda 3402 sayılı Yasa’nın 41. maddesinden kaynaklanan bir uyuşmazlık söz konusu değildir. Uyuşmazlık 3402 sayılı Kanun’un 22/1. madde kapsamında ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1026. maddesinde düzenlenen ve niteliği itibariyle mülkiyet ihtilafından kaynaklanan mükerrer … haline ilişkindir. Mükerrer kadastrodan kaynaklanan davalarda ise görev Asliye Hukuk Mahkemesine aittir. Uyuşmazlık 3402 sayılı Yasa’nın 41. maddesinden kaynaklanmadığına ve anılan madde uyarınca yapılan bir düzeltme işlemi de bulunmadığına göre mahkemece görevsizlik kararı ile dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerekirken; uyuşmazlığın niteliğinde hataya düşülerek davanın esası hakkında karar verilmesi isabetsiz olup, temyiz itirazları açıklanan bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden davacıya iadesine, 03.07.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.