YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 12.01.2005 Esas: 2004 / 2852 Karar: 2005 / 83

Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazla İlgili Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi İstemli Davanın Tüm Paydaşlarca Birlikte Açılması Gerekir.

Özet:

Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca inşaata başlanmaması ve temerrüde düşülmesi nedeniyle yükleniciye devredilen tapuların iptali talebine ilişkindir. Bu talep, açıkça belirtilmemiş olsa bile sözleşmenin feshi talebini de içerir. Önemli tasarruf niteliğindeki akdin feshi ve tapu iptali davalarının müşterek mülkiyete tabi taşınmazlarda kat karşılığı inşaat sözleşmesini imzalayan tüm arsa sahiplerince açılması gerekir. Taraf teşkili sağlanmadan esas hakkında karar verilmesi hatalıdır.

Hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davacılar vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde taraf vekilleri yapılan tebligata rağmen gelmediklerinden incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan sonra dosyadaki kâğıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre tarafların sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

Taraflarca imzalanan 03.07.1997 tarihli sözleşme ile davacılara ait arsa üzerine inşaat yapımını üstlenen davalının inşaata başlamaması ve temerrüde düşmesi nedeniyle davalıya devredilen tapuların iptali istenmiştir. Bu istem açıkça belirtilmese de sözleşmenin feshini de içermektedir. Oysa MK’nun 625 (TMK’nun 692. maddesi) uyarınca taşınmaz üzerinde önemli bir tasarruf niteliğindeki akdin feshi ve tapu iptali davasının sözleşmeyi imzalayan tüm arsa sahiplerince açılması gereklidir. Sözleşmede arsa sahibi sıfatıyla yer alan A. açılan davada yer almamış, açılan davaya karşı kendisinden muvafakat da alınmamıştır. Bu nedenle mahkemece, davacılara öncelikle A’dan açılan davaya muvafakat alınması konusunda mehil verilmesi, muvafakat alındığı takdirde tapu kayıtlarındaki düzeltme sırasında maddi hata yapıldığına ilişkin iddialar üzerinde de durularak davanın sonuçlandırılması gerekirken taraf teşkili açısından dava şartı tamamlanmadan davanın kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle tarafların sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bent uyarınca hükmün temyiz eden her iki taraf yararına BOZULMASINA, duruşmada vekille temsil olunmadığından taraflar yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, ödedikleri temyiz peşin harcının istekleri halinde temyiz eden taraflara geri verilmesine, 12.01.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.