YARGITAY 7.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 07.12.2004 Esas: 2004 / 3740 Karar: 2004 / 4501

Ortaklığın Giderilmesi Davası Olmaksızın Bir Kısım Mirasçılarca Açılan Muhdesatın Tespiti ve Tescil Davasının Reddi Gerekir.

Özet:

Davacılar, davalılar ile ortak miras bırakanları anneleri adına tapuya kayıtlı taşınmaza annelerinin sağlığında ve onun rızasıyla bina yaptıklarını iddia ederek muhdesatın kendileri tarafından yapıldığının tespiti ve muhik tazminat karşılığında taşınmazın adlarına tescilini talep etmişlerdir. Ortaklığın giderilmesi davası açılmaksızın bir kısım mirasçılar tarafından açılan söz konusu davanın reddi gerekir. Yerel mahkemece tespit isteğinin kabulüne, tescil isteminin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Taraflar arasındaki dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle, duruşma için tebliğ edilen 07.12.2004 günü belirlenen saatte aleyhine temyiz istenilen H. ve S. vekilleri Avukat A.U.Y. ve Avukat A.K. geldiler. Gelenlerin huzuru ile duruşmaya başlandı. Duruşmada hazır bulunan tarafların sözlü açıklamaları dinlendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. Tetkik hakiminin raporu okundu. Dosyadaki belgeler incelendi. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

Davacılar H. ve S., davalılar ile ortak miras bırakan anneleri F. adına tapuda kayıtlı 2764 ada 9 parsel sayılı taşınmaz üzerinde miras bırakan annelerinin sağlığında ve onun rızasıyla bina inşa ettiklerini, davalılar tarafından miras bırakan annelerinin tarafından noter aracılığıyla düzenlenen vasiyetnamenin iptali için dava açıldığını öne sürerek sözü edilen taşınmaz üzerindeki binanın, muhdesatın davacılar tarafından yapıldığının tespitine ve muhik tazminat karşılığında da taşınmazın davacılar adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Davalılar M., İ., S., B. ile L. binanın muris eşi M. ve bütün kardeşlerin katkılarıyla yapıldığını, davacı H’nin geliri olmadığını, davacı S., gelirin de kısıtlı olduğunu öne sürerek binanın müştereken yapıldığının tespiti ile miras payları oranında tescili istemiyle karşılık dava açmışlardır.

Mahkemece 2764 ada 9 parsel sayılı F. adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan binanın davacılar tarafından yapıldığının tespitine, tescil isteğinin reddine, harç, yargılama gideri, vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmiş, hüküm davalı karşılık davacılar M., İ., S. ile L. vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Dava niteliği ve içeriği itibariyle tapuda kayıtlı olduğu dosya içeriğiyle belirlenen 2764 ada 9 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki muhdesatların aidiyetinin tespitine, taşınmazın muhik tazminat karşılığında tescili istemine ilişkindir. Sözü edilen 2764 ada 9 parsel sayılı taşınmazın ortaklığın giderilmesi davasına konu olmadığı, dosya içeriği, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelerle saptanmıştır. Hal böyle olunca davacıların dava açmakta hukuksal yararlarının bulunmadığının kabulü gerekir. Öğretide ve uygulamada kararlılık kazanan yerleşik görüşlere göre sözü edilen dava niteliği ve içeriği itibariyle kendine özgü suijeneris nitelikte olup, dava sonucunda istihsal edilecek hükmün ise icra ve infaz kabiliyeti bulunmadığı gibi belli bir hukuksal olgunun saptanmasına ilişkin bir hüküm olduğu, özellikle eda davası açılmasının mümkün bulunması halinde bu nitelikteki bir davanın açılmasına yasal dayanak ve olanak bulunmamaktadır. Kaldı ki, davada aidiyetinin tespiti ve ayrıca hakka etkin koruyucu niteliği bulunmayan muhik tazminat karşılığında taşınmazın tescili işlemini içeren eda davası niteliğinde açılmıştır. Açıklanan nedenlerle dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz, davacılar ile karşı davacıların temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA,

Yargıtay duruşmasında kendilerini vekille temsil ettiren davalı ve karşı davacılar yararına takdir ve tespit olunan 375 milyon Lira avukatlık parasının davacı ve karşı davalılardan alınarak aleyhlerine temyiz istenen davalı ve karşı davacılara verilmesine, peşin alınan ilam harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 07.12.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.