YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ

Tarih: 31.10.2017 Esas: 2017/1847 Karar: 2017/21852

Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna Konu Çekler Adli Emanete Alınmadan ve Aldatma Yeteneği Bakımından İncelenmeden Karar Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırıdır.

Özet:

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yapılan yargılama sonunda, sanığın beraatine karar verilmiştir. Resmi belgede sahtecilik suçlarında, suç konusu belgenin adli emanete alınması ve aldatma yeteneği bakımından inceleme yapılması gerekir. Yapılan sahtecilikte aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdir ve tayini hakime aittir. Bu nedenle suç konusu çekler mahkeme heyeti tarafından incelenip özellikleri zapta geçirilmeli, aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığı tespit edilmeli, gerekmesi halinde bu hususta bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır. Açıklanan hususlar dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından, sanığın beraatına ilişkin hükümler, katılan … Tekstil Boya San. ve Tic. A.Ş. vekili ile katılan … vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

… Tekstil ve Örme Sanayi şirketinin yetkilisi olan sanığın, katılan … Tekstil Boya şirketinden almış olduğu mal karşılığında, keşidecisi … görünen …bank’a ait 15/11/2008 keşide tarihli 4.780 TL bedelli, keşidecisi …-Tur Turizm şirketi görünen …’na ait 30/10/2008 keşide tarihli 4.800 TL bedelli ve keşidecisi …Tekstil şirketi görünen … Bankası’na ait 15/10/2008 keşide tarihli 3.850 TL bedelli çekleri verdiği, katılan şirket tarafından suça konu çekler tahsil için bankaya ibraz edildiği, ancak çeklerin tamamen sahte oluşturulduğunun anlaşıldığı, sanığın bu surette nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediği iddia olunan somut olayda,

1) Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından verilen beraat hükümlerine yönelik, … vekili tarafından yapılan temyiz başvurusunun incelenmesinde,

Suçtan zarar görenin … Tekstil Boya şirketi olması karşısında atılı suçtan doğrudan zarar görmeyen …’nın davaya katılma ve hükmü temyiz hakkının bulunmadığı, usulsüz olarak verilen ve hukuken geçerli olmayan katılma kararının hükmü temyiz yetkisi vermeyeceği anlaşılmakla, vaki temyiz isteminin 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesine istinaden uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2) Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından verilen beraat hükümlerine yönelik, … Tekstil Boya şirketi vekili tarafından yapılan temyiz başvurusunun incelenmesinde,

Suça konu çeklerden 4.800 TL ve 3.850 TL bedelli çeklerin adli emanete alınmaması, söz konusu çeklerin mahkeme heyeti tarafından incelenip, özellikleri zapta geçirilip, sahte olup olmadığı, sahte ise bu sahteliğin iğfal kabiliyetinin olup olmadığı hususunda her hangi bir inceleme ve sanığın savunmalarının doğru olup olmadığı hususunda herhangi bir araştırma yapılmaması ile hükmün sadece 3.850 TL bedelli çeke ilişkin olarak gerekçelendirilmesi karşısında, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından, öncelikle adli emanete alınmayan suça konu 4.800 TL ve 3.850 TL bedelli çeklerin adli emanete alınması, daha sonra her üç çekin duruşmaya getirtilip, yapılan sahtecilikte aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdir ve tayininin hakime ait olduğu da dikkate alınarak, söz konusu çeklerin mahkeme heyeti tarafından incelenip özellikleri zapta geçirilip, iğfal kabiliyeti bulunup bulunmadığının tespiti, gerekmesi halinde bu hususta bilirkişi incelemesi yaptırılması, ayrıca sanığın savunmasında ve tanık …’ın beyanlarında geçen suça konu çekleri verdiği iddia olunan…’ın kolluk marifeti ile araştırılarak, bulunması halinde olaya ilişkin beyanlarının alınması, ayrıca suça konu çeklerde sanık cirosundan önce gelen ciranta görünen şirketler … Tekstil ve … Tekstil isimli her hangi bir şirket kaydının bulunmadığına ilişkin İstanbul Ticaret Memurluğu yazısı da dikkate alındığında, sanığın yazı ve imza örneklerinin temini ile suça konu çek ön ve arka yüzündeki yazı ve imzaların sanık eli ürünü olup olmadığı hususunda bilirkişi incelemesi yapılması ve toplanan tüm delillerin sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde sanık hakkında beraat hükmü verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan … Tekstil Boya şirketi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.