YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 26.06.2018 Esas: 2018/3054 Karar: 2018/5102

Rücu Davası – Çalışan Kusuru – Hakkaniyet İndirimi

Özet :

Davalıların yaşanan olaydaki pozisyonları gözetildiğinde %60’dan da fazla tazminata hakkaniyet indirimi uygulanmalıdır.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı … Genel Müdürlüğü adına İnegöl … vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve … aleyhine 23/05/2008 gününde verilen dilekçe ile rücuen tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 31/10/2017 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraflar vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

YARGITAY  KARARI

Gerekçeli karar başlığında davacı kurumun adının eksik yazılmış olması, mahallinde düzeltilebilecek maddi hata olduğu kabul edilerek bozma nedeni yapılmamış, bu duruma işaret edilmekle yetinilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davalıların diğer temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Dava, rücuen tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

Davacı, ormanda ağaç kesim işi yaparken ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden …’ın mirasçıları tarafından açılan davalar sonucu … olduğu tazminatların olayda kusuru bulunan davalılardan rücuen tahsilini talep etmiştir.

Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, Dairemizin 07/03/2017 gün, 2016/12437 esas, 2017/1449 karar sayılı bozma ilamına uyulmakla %60 oranında hakkaniyet indirimi uygulanmak sureti ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Somut olayda, İnegöl … tarafından Mezitler Bölgesinde orman içi tali yol çalışması sebebiyle Mezit Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden işçi talep edilmesi üzerine müteveffanın da aralarında bulunduğu dört işçi gönderildiği, müteveffa ve arkadaşlarının dozer önünde ilerleyerek yol güzergahında bulunan ağaçları kesmeye başladığı, ellerindeki testere çap genişliğinin kesmeye çalıştıkları kayın ağacının gövdesinin daha kısa olması nedeniyle gövdeyi usulüne uygun kesemedikleri, bunun üzerine dozer yardımı ile ağacı indirmek istemeleri üzerine dozer hareketi ve bıçağın ağaç gövdesine çarpması sonucu müteveffa…’ın üzerine ağacın devrildiği, ağaç altında kalan…’ın vefat ettiği, olayda davalı …’ün dozer operatörü, diğer davalı …’in işletme şefi olduğu anlaşılmaktadır.

Dava konusu olayın gerçekleşme biçimi, davalıların olaydaki pozisyonları gözetildiğinde mahkemece yapılan hakkaniyet indirimi az olmuştur. Daha yüksek oranda hakkaniyet indirimi uygulanması gerekirken % 60 oranında hakkaniyet indirimi yapılması yerinde değildir. Kararın bu nedenle davalılar yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) no’lu bentte açıklanan nedenlerle davalılar yararına BOZULMASINA, davacının tüm, davalıların diğer temyiz itirazlarının (1) no’lu bentte gösterilen nedenlerle reddine ve davalılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 26/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.