YARGITAY 1.CEZA DAİRESİ

Tarih: 06.10.2004 Esas: 2003 / 112 Karar: 2004 / 3327

Sanığın Zamanaşımı Nedeniyle Hakkındaki Davanın Ortadan Kaldırılması Kararını Hukuki Yararı Bulunmadığından Temyiz Hakkı Yoktur.

Özet:

Müessir fiil ve kavgaya katılmak suçlarından açılan kamu davalarının dava zamanaşımının dolması nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Davanın ortadan kaldırılmasına ilişkin kararı temyiz etmede hukuki yararları olmayan sanıkların temyiz taleplerinin reddi gerekir.

N’yi kasten fer’i fail şekilde öldürmekten sanıklar Z.A., İ.A., M.A., B.A., M.Ş., İ.A.M., C.A., C.A.A. ile Ş.A., E.A’yı kasten fer’i fail şekilde öldürmekten sanıklar C.N., İ.N., H.N., C.N.A. ile M.Ş.N’nin yapılan yargılanmaları sonunda; hükümlülüklerine ilişkin (ERCİŞ) Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen 10.04/2003 gün ve 42/73 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar İ.N., H.N., C.N., M.Ş.A. ile C.N. taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığı’ndan tebliğname ile dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

1- Sanıklar M., C. ve M.A’nın baba ismi Z. olmasına rağmen Z., HH’nin baba isminin E. olmasına rağmen E., H. ve C.N’nin anne ismi Belkiza olmasına rağmen Belkıza, C.N’nin doğum tarihinin 1950 olmasına rağmen 1953, M.A’nın doğum tarihinin 1934 olmasına rağmen 1939 olarak, M.N. ve M.A’nın isimlerin M., İ.A’nın isminin İzzet olarak karar başlığına yazılması mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım hatası olarak kabul edilmiştir.

2- Sanıklar M.N. hakkında müessir fiil, H.N. ile M.A. hakkında kavgaya katılmak suçlarından açılan kamu davalarının dava zamanaşımı süresi dolması nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verilmiş olup verilen kararın niteliğine göre kararı temyiz etmekte hukuki menfaatleri bulunmadığından sanıklar M. ve H. müdafii ile sanık M. müdafiinin temyiz talebinin CMUK’nun 317. maddesi gereğince REDDİNE karar verilmiştir.

3- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar Z.A., İ.A., M.A., B.A., M.Ş.A., İ.A.M., C.A., C.A.M. ve Ş.A. ile İ.N., C.N., H.N., M.Ş.N’nin suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar Z., İ., M., B., M.Ş., İ., Cemal, C. ve C., H., C. ve M.Ş’nin usule suçun sübut bulmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

a) Oluşa, dosya içeriği ve kabule göre; olay günü köy merasında hayvan otlatma meselesi yüzünden A. ve N. ailesine mensup sanıklar arasında çıkan A. ailesinden E’nin; N. ailesinden ise N’nin ateşli silah yaralanması sonucu ölümü, ayrıca her iki aileden birçok kişinin de ateşli silahla yaralanması ile sonuçlanan kavgada uzun namlulu silahlar tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı sabit ise de; kavganın başlangıcına hangi tarafın neden olduğu ve ilk silahla saldırıda bulunduğu kesin olarak tesbit edilemediğinden dairemizin yerleşik içtihatları da gözetilerek, tahrikin ağır kabulü ile her iki taraftaki sanıklar hakkında TCK’nun 51/2. maddesi uyarınca uygulama yapılması gerektiği halde 51/1. maddesi uygulanmak suretiyle sanıklar hakkında fazla ceza tayini,

b) Sanık C.N’nin savunması alınmadan hüküm kurulması suretiyle CMUK’nun 135, 223 ve 236. maddelerine aykırı davranılması,

Yasaya aykırı, sanıklar Z., İ., M., B., M.Ş., İ., C., C., Ş.A. ve müdafiileri ile H. müdafii ve sanıklar İ., C., C., M.Ş.N’nin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden sanıklar hakkındaki hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA) 06.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.