YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 17.03.2005 Esas: 2005 / 1538 Karar: 2005 / 2101

Satış Vaadi Alacaklısı El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebinde Bulunamaz.

Özet:

Dava, tapu iptali ve tescil, mülkiyetin tespiti, müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil talebine ilişkindir. Satış vaadi sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen ve kişisel hak sağlayan sözleşme türüdür. Vaad alacaklısı bu sözleşme ile mülkiyet iktisap edemez. Bu yüzden anılan sözleşmeye dayanarak mülkiyet hakkı sahibinin ileri sürebileceği el atmanın önlenmesi ve ecrimisil talebinde bulunamaz.

Taraflar arasındaki tapu iptali, tescil, mülkiyetin tesbiti, müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen hükmün; dairemizin 30.04.2004 gün ve 2003/8720-3542 sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR

Karar düzeltme dilekçesinde ileri sürülen yönler daha önce temyiz nedeni yapılmıştır. Dava, 30.11.1995 tarihli satış vaadi sözleşmesine dayanılarak açılmış bulunmaktadır. Satış vaadi sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen ve kişisel hak sağlayan sözleşme türüdür. Vaad alacaklısı bu sözleşme ile mülkiyet kazanmaz. O yüzden satış vaadi sözleşmesine dayanarak mülkiyet hakkı sahibinin ileri sürebileceği el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteminde bulunamaz. Öte yandan 02.06.2003 günlü oturumda dava tespit davasına dönüştürüldüğünden eda davası açılması olanaklı yerde tespit istenemeyeceğinden bu aşamada açılan davanın red edilmiş olmasında sonuç olarak yasaya aykırılık yoktur.

Dairemizin onama ilamında düzeltilmesi gereken bir yön bulunmadığından H.U.M.K.’nun 440. maddesindeki nedenlerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan gerekçelerle, H.U.M.K.’nun 440. maddesinde öngörülen hususlardan hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin REDDİNE, aynı yasanın 442/son ve 4421 Sayılı Kanunun 2 ve 4/b-1 maddeleri delaleti ile takdiren, 130 YTL para cezası ile 22.90 YTL karar düzeltme red harcının düzeltme isteyenden tahsiline, 17.03.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.