YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 19.12.2018 Esas: 2017/2839 Karar: 2018/8041

Şirket Ortağının Alacaklısı Tarafından Şirketin Feshi İstemi – Borçlu Ortağın Sermaye Bedelinin Ödenmesi

Özet:

Dava, 6762 sayılı Yasanın 522.maddesi gereğince davalı şirket ortağının alacaklısı tarafından şirketin feshi istemine ilişkin olup, mahkemece alacaklının alacağının ödenmediği gerekçesiyle şirketin feshine karar verilmiştir. Ancak aynı Yasanın 522/1 hükmü gereğince ortaklardan birinin payını haczettirmiş olan alacaklı, 6 ay önceden ihbar etmek şartıyla şirketin feshini isteyebilir ise de, Yasanın 523.maddesi gereğince infisahın tescilinden önce bu maddede gösterilen hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda şirketin fesih ve tasfiyesine hükmolunamaz. Davalı şirket de bu maddenin 4.fıkrasında gösterildiği üzere borçlu ortağın sermaye bedeli olan 20.287.71 TL’yi icra dosyasına yatırdığını beyan etmiş, dosyaya ödeme makbuzunu da sunmuştur. Bu durumda davacı alacaklının alacağının miktarı göz önüne alınarak ve şirketin icra dosyasına yatırdığı paranın borçlu ortağın payının hakiki bedeli olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak, payın gerçek bedeli ödenmişse davanın reddine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10/05/2016 tarih ve 2014/463-2016/265 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı … Ltd. Şti. vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, …Seyahat Limited Şirketinin ortaklarından …’ın müvekkili şirkete borçlu olup hakkında takip yaptıklarını, borçlunun şirket hissesine haciz konulduğunu, diğer ortaklara gönderilen fesih ihbarnamesinden sonra davalı şirket tarafından …’a karşı …2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/286 sayılı dosyası ile ortaklıktan çıkarma davasının açıldığını, …’ın şirketteki ortaklık payının 283.958,33 TL olduğunun belirlendiğini, bu bedelin depo edilmesi için süre verildiğini, ancak istenilen bedel yatırılmadığından ortaklıktan çıkarılma davasının reddedildiğini ileri sürerek borçlu …’ın hissesini tasfiye etmeyen davalı şirketin tasfiyesine ve borçlu hissesine düşecek tutarın alacaklı oldukları icra dosyasına ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … Limited Şirketi vekili, …’ın şirket ortaklığından hissesi oranında para yatırılmak suretiyle çıkartılabileceğini, bu nedenle eldeki davanın konusuz olduğunu, davanın şirketi zarara sokmak ve çalışamaz hale getirmek için açıldığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, …2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/286 Esas 2014/301 Karar sayılı dosyasında kararın Yargıtay incelemesinden geçerek onaylandığı, bu dosyadaki bilirkişi raporuna göre borçlu …’ın davalı şirkette olan ortaklık payının 283.958,33 TL olduğu, davacı şirketin davalı şirket …Seyahat Limited Şirketi ortaklarından … aleyhine yaptığı icra takibinin kesinleştiği, davalı … Limited Şirketinin …’ın ortaklıktan çıkartılması için …2.Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davanın ortaklık payının depo edilmemesinden dolayı reddedildiği ve kararın kesinleştiği, icra takip dosyasında davacı alacaklının borcunun halen ödenmediği gerekçesiyle davanın kabulüne davalı … Otobüsleri Tic. Ltd. Şti’nin fesih ve tasfiyesine, tasfiye işlemlerini yürütmek üzere tasfiye memuru olarak atanmasına, tasfiye memuruna tasfiye süresince aylık 2.000,00 TL ücret takdiri ile ücretin davalı şirket bütçesinden karşılanmasına, tasfiye sonrasında borçlu mütevvefa …’ın hissesine düşecek tutarın davacı şirketin alacaklı olduğu icra dosyalarına ödenmesine karar verilmiştir.

Kararı, davalı … Limited Şirketi vekili temyiz etmiştir.

Dava, 6762 sayılı Yasanın 522.maddesi gereğince davalı şirket ortağının alacaklısı tarafından şirketin feshi istemine ilişkin olup, mahkemece alacaklının alacağının ödenmediği gerekçesiyle şirketin feshine karar verilmiştir. Ancak aynı Yasanın 522/1 hükmü gereğince ortaklardan birinin payını haczettirmiş olan alacaklı, 6 ay önceden ihbar etmek şartıyla şirketin feshini isteyebilir ise de, Yasanın 523.maddesi gereğince infisahın tescilinden önce bu maddede gösterilen hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda şirketin fesih ve tasfiyesine hükmolunamaz. Davalı şirket de bu maddenin 4.fıkrasında gösterildiği üzere borçlu ortağın sermaye bedeli olan 20.287.71 TL’yi icra dosyasına yatırdığını beyan etmiş, dosyaya ödeme makbuzunu da sunmuştur. Bu durumda davacı alacaklının alacağının miktarı göz önüne alınarak ve şirketin icra dosyasına yatırdığı paranın borçlu ortağın payının hakiki bedeli olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak, payın gerçek bedeli ödenmişse davanın reddine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı … Limited Şirketi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı … Limited Şirketi yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 19/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.