YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 20.03.2019 Esas: 2017/7185 Karar: 2019/3062

Tamamen Kusurlu Olan Eş Lehine Yoksulluk Nafakasına Hükmedilemez.

Özet:

Davacı-davalı erkek tarafından usulüne uygun şekilde çekilen eve dön ihtarına uymayan davalı-davacı kadın eve dönmemekte haklılığını kanıtlayamamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında, davalı-davacı kadın tam kusurlu olup tamamen kusurlu olan eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilemez. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde belirtilen şartlar oluşmamıştır. Belirtilen nedenlerle davalı-davacı kadının yoksulluk nafakası isteminin kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi

DAVACI-DAVALI : …

DAVALI-DAVACI : …

DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından, davalı-davacı kadın yararına takdir edilen yoksulluk nafakası yönünden; davalı-davacı kadın tarafından ise tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-davacı kadının tüm, davacı-davalı erkeğin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-İlk derece mahkemesince, davacı erkek tarafından Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi uyarınca terk hukuki sebebine dayalı olarak açılan boşanma davasının reddine, davalı-davacı kadın tarafından TMK 166/1. maddesine dayalı olarak açılan boşanma davasının ise kabulüne karar verilmiştir. İlk derece mahkemesince verilen bu hüküm yalnızca davacı-davalı erkek tarafından istinaf edilmiş, … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafından da ilk derece mahkemesince verilen bu hüküm, davalı-davacı kadın tarafından TMK 166/1. maddesine dayalı olarak açılan boşanma davasının reddine, erkek tarafından Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi uyarınca terk hukuki sebebine dayalı olarak açılan boşanma davasının ise kabulüne ve hükümde yazılı olduğu şekilde velayet, iştirak nafakası, kadın yararına yoksulluk nafakasına, erkek yararına manevi tazminata hükmedilmiştir.

İstinaf dairesince, erkeğin terke dayalı davası kabul edilip kadının boşanma davası reddedilmiştir. Davacı-davalı erkek tarafından usulüne uygun şekilde çekilen eve dön ihtarına uymayan davalı-davacı kadın eve dönmemekte haklılığını kanıtlayamamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında, davalı-davacı kadın tam kusurlu olup tamamen kusurlu olan eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilemez. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde belirtilen şartlar oluşmamıştır. Belirtilen nedenlerle davalı-davacı kadının yoksulluk nafakası isteminin kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda gösterilen sebeple … Bölge Adliye Mahkemesi’nin 2. Hukuk Dairesi kararının davalı-davacı kadın yararına hükmolunan yoksulluk nafakası yönünden 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden Gamze’ye yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna 154.30 TL temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran Hikmet’e geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 20.03.2019 (Çrş.)