YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.03.2016 Esas: 2015 / 15015 Karar: 2016 / 3195

Tapudaki Satış Sözleşmesinin Tarafı Olmayan Davacı Önalım Davasında Bedelde Muvazaa İddiasında Bulunabilir ve Bu İddiasını Tanık Dahil Her Türlü Delille İspat Edebilir.

Özet:

Davacı, önalım hakkına dayanarak resmi senette satış bedelinin tapuda çok yüksek gösterildiğini, gerçek satış bedelinin tespit edilerek davalı adına olan payın iptali ile adına tescili talebinde bulunmuştur. Tapudaki satış sözleşmesinin tarafı olmayan davacı önalım davasında bedelde muvazaa iddiasını tanık dahil her türlü delil ile ispat edebilir. Keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporu muvazaa iddiasını ispata tek başına yeterli değildir. Ancak diğer delillerin tamamlayıcısı durumundadır. Tanıklar, satış bedeli konusunda bir beyanda bulunmamıştır. Davacı delil listesinde açıkça yemin deliline dayanmış olduğundan yemin delili hatırlatılarak sonucuna göre karar verilmelidir. 

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 14.04.2011 gününde verilen dilekçe ile önalım hakkından kaynaklanan tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 28.05.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava önalım hakkına dayanarak bedelde muvazaa iddiasıyla payın iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

Davalı, davanın süresinde açılmadığını, satış bedelinin muvazaalı olduğu iddiasını kabul etmediklerini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, satış bedeli ve tapu masrafları toplamı olan 733.135,00 TL’nin depo edilmesi üzerine davanın kabulü ile payın iptaline ve davacı adına tesciline karar verilmiştir.

Dairemizin 06.01.2014 tarihli 2013/14648 Esas ve 2014/153 Karar sayılı ilamı ile mahkemece yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporu muvazaa iddiasını ispata tek başına yeterli olmadığı, ancak diğer delillerin tamamlayıcısı durumunda olduğu, bedelde muvazaa iddiasına ilişkin olarak davacının ve varsa davalının tüm delilleri toplanarak, tanıkları dinlenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği belirtilerek 02.07.2013 tarihli hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyulmuş, satış bedeli ve tapu masrafları toplamı olan 733.135,00 TL’nin depo edilmesi üzerine davanın kabulü ile payın iptaline ve davacı adına tesciline karar verilmiştir.

Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.

Önalım hakkının kullanılması ile bu hakkı kullanan paydaş ile alıcı arasında kapsam ve şartları satıcı ile davalı arasında yapılan sözleşmenin aynı olan bir satım ilişkisi kurulmuş olur. Önalım hakkını kullanan paydaşın bu payı satın almak isterken tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı tarafından ödenen harç ve masraflar toplamından ibaret olan önalım bedelini depo etmesi gerekir. Ancak davacı tapuda yapılan satış sözleşmesinin tarafı olmadığından bedelde muvazaa iddiasında bulunabilir ve iddiasını tanık dahil her türlü delille kanıtlayabilir.

Davacı, 297 ada 17 parsel sayılı taşınmazda 28.05.2010 tarihli resmi senette satış bedelinin tapuda çok yüksek gösterildiğini, gerçek satış bedelinin tespit edilerek davalı adına olan payın iptali ile adına tescilini istemiştir. Tapudaki satış işleminin tarafı olmayan davacı bedelde muvazaa iddiasını her türlü delil ile ispat edebilir.

Mahkemece yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporu muvazaa iddiasını ispata tek başına yeterli değildir. Ancak diğer delillerin tamamlayıcısı durumundadır. Bu konuda Dairemizin bozma ilamı sonrasında dinlenen davacı tanıkları payın davalıya hangi bedel karşılığında satıldığı konusunda bir beyanda bulunmamışlardır. Davacı, dava dilekçesinde açıkça yemin deliline dayanmış olduğundan davacıya satış bedeli konusunda davalıya yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak sonucuna göre bir karar verilmelidir.

Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.