YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 24.12.2015 Esas: 2015 / 10091 Karar: 2015 / 24921

Tarafların Davadaki Sıfatları Farklı Olduğundan Diğer Eşin Daha Önce Açmış Olduğu Derdest Boşanma Davası Yeni Açılan Boşanma Davası İçin Derdestlik Oluşturmaz.

Özet:

Aynı davanın, aynı sebebe dayalı olarak, aynı taraflar arasında görülmekte olması halinde derdestlikten söz edilir. Daha önce açılmış olan boşanma davası, davalı erkek tarafından açılmış olup, halen derdesttir. Eldeki dava ise, davacı kadın tarafından açılmıştır. Bu halde her iki davanın tarafları aynı olmakla birlikte davadaki sıfatları farklı olup, derdestlikten söz edilemez. Bu durumda, işin esasının incelenmesi gerekirken, derdestlik nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece davacı kadının evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı (TMK. md. 166/1) açmış olduğu boşanma davasının, aynı davanın daha önceden açılmış olduğu ve de halen görülmekte olması sebebiyle derdestlik şartları oluştuğu gerekçesiyle (HMK. md.114/1-ı) usulden reddine karar verilmiştir. Aynı davanın, aynı sebebe dayalı olarak, aynı taraflar arasında görülmekte olması halinde derdestlikten söz edilir.

Somut olayda İstanbul Anadolu 4. Aile Mahkemesinde 17.12.2013 tarihinde açılan 2013/933 esas sayılı boşanma davası, davalı erkek tarafından açılmış olup, halen derdesttir. Eldeki dava ise davacı kadın tarafından açılmıştır. Bu halde her iki davanın tarafları aynı olmakla birlikte davadaki sıfatları farklı olup, derdestlikten söz edilemez. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114/1-(ı) maddesi koşulları gerçekleşmemiştir.

Mahkemece işin esasına geçilerek taraflara delillerini sunmaları için süre verilmesi, sunulduğu takdirde toplanılması ve hasıl olacak sonuca göre karar vermek gerekirken, yazılı şekilde davanın usulden reddine karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 24.12.2015