YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 30.09.2004 Esas: 2004 / 5030 Karar: 2004 / 4768

Tasarrufun İptali- Aciz Belgesi – Bilirkişi Görüşü Esas Alınarak Aciz Halinin Varlığı Kabul Edilemez.

Özet:

Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilme koşulu, kesin veya geçici aciz belgesidir. Başka bir anlatımla, aciz halinin varlığı dava şartıdır. Eldeki davada, dosyaya ibraz edilmiş kesin veya geçici aciz vesikası bulunmamaktadır. Bu durumda davanın reddi gerekirken, aciz vesikası olarak kabul edilemeyecek bilirkişi raporuna dayanılarak aciz halinin varlığı kabul edilerek kabul yönünde karar verilmesi isabetsizdir.

Bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki davalı G. Tekstil A.Ş ve dahili davalı A. vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Dairemizin 19.09.2002 tarihli bozma ilamında davacı alacaklı tarafından kesin aciz belgesinin ibraz edilmediği, dosyada bulunan haciz tutanağının da geçici aciz belgesi olma niteliğini taşımadığı belirtilerek bu eksikliklerin giderilmesi gereğine değinilmiştir. Mahkemece dairemizin bozma ilamına uyulmasından sonra davacı tarafa bozma ilamında belirtildiği şekilde kesin veya geçici aciz belgesini sunması için süre verilmiş, davacı tarafça bozma ilamından önce dosyaya sunulup bozma ilamında değerlendirilen 08.10.1998 tarihli ihtiyati haciz tutanağı dosyaya sunulmuş, ayrıca mahkemece bilirkişiden alınan rapora dayanılarak aciz halinin varlığı kabul edilmiştir. Tasarrufun iptali davalarında aciz halinin varlığı davanın dinlenebilme şartıdır. Dosyaya davacı tarafça İİK. 143. maddesinde belirtilen kesin aciz belgesi ibraz edilememiştir. Ayrıca dairemizin bozma ilamından sonra İİK’nun 105/II. maddesinde belirtilen geçici aciz belgesi olarak kabul edilebilecek bir haciz yapılmadığı, bu konuda bir tutanağın da dosyaya konulmadığı görülmüştür. Bu durumda mahkemece davanın dinlenebilme şartı olan kesin veya geçici aciz belgesinin ibraz edilmemesi nedeniyle davanın reddi yerine, aciz belgesi olarak kabul edilemeyecek bilirkişi raporuna dayanılarak aciz halinin varlığı kabul edilmek suretiyle davanın esası yönünden karar verilmesi doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalılardan G. Tekstil A.Ş. ve dahili davalı A’ya geri verilmesine, 30.09.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.