YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 04.12.2017 Esas: 2017/8739 Karar: 2017/12033

Taşınmaz İrtifak Bedeli – İcra İnkar Tazminatı

Özet :

Sözleşmeyle belirlenmiş olan taşınmaz irtifakı bedellerinin ödenmemesinden doğan davada alacaklı lehine icra inkar tazminatına hükmedilmelidir.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY  KARARI

Davacı vekili, … İli, …, Köyü, …, 20-1 Pafta, 3788 Parsel sayılı 19.627,00 m²’lik taşınmazın tamamının müvekkili idare adına kayıtlı olduğunu, taşınmazın 19.582,77 m²’lik kısmı üzerine davalı şirket lehine 49 yıl süre ile irtifak hakkı tesis edildiğini ve bu hakkın 03.10.1996 tarihinde tapuya tescil edildiğini, irtifak tesisine esas olan taahhüt senedinin 7. Maddesi hükmü uyarınca müvekkili idarece 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005 yılları için takdir edilen bedellere yönelik olarak davalı şirket tarafından … Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde davalar açıldığını, mahkemece belirlenen irtifak hakları bedelinin davalı tarafından tam olarak ödenmediğini, kısmi ödemelerin gecikmeli yapıldığını, belirlenen yıllara ait irtifak hakkı bedellerinin ödenmeyen kısmı ve KDV’leri kapsamında 37.508,23 TL asıl alacak, gecikme zammı oranında işleyen 115.329,01 TL işlemiş faiz ile kısmi ödemeler bakımından vade tarihiyle ödeme tarihi arasında taahhüt senedinin 7. maddesinde kararlaştırılan oranda uygulanan gecikme zammı alacağı kapsamında 100.763,39 TL gecikme zammının tahsili için davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalı tarafından asıl alacağın 4.012,25 TL’na, işlemiş faizin 12.336,73 TL’na, gecikme zammı alacağının 100.763,39 TL’na itiraz edildiğini ve bu kısımlar yönünden takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına, davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile, davalının … … 7. İcra Müdürlüğü’nün 2014/5995 E. sayılı takip dosyasına yapılan itirazın iptali ile takibin devamına, davacının icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-İİK’nın 67. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi ve alacağını mahkemede dava ederek haklı çıkması gerekir. İnkar tazminatı, aleyhinde yapılan icra kovuşturmasına itiraz edip duran ve işin itirazla çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır. Bunlardan ayrı, alacağın likit ve belli olması gerekir. Daha geniş bir açıklama ile borçlu tarafından alacağın gerçek miktarı belli, sabit ve belirlenmek için bütün unsurlar bilinmesi mümkün nitelikle olması yeterlidir. Borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise, alacağın likit ve muayyen olduğunun kabulü zorunludur. Öte yandan, alacağın muhakkak bir belgeye bağlı olması da şart değildir. Açıklanan yasal kuralların ışığında takip konusu alacak değerlendirildiğinde, borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilecek konumda bulunması nedeniyle alacağın likit ve muayyen nitelikte olduğunun kabulü ile icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekir.

Mahkemece, davacının bu istemi hakkında kabul kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde icra inkar tazminatı talebinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, usulün 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

2-Davanın kabulüne dair verilen mahkeme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiş ise de, davalı vekili 07.11.2017 havale tarihli dilekçe ile temyiz talebinden vazgeçtiğini beyan ettiğinden temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hüküm kısmının 2. paragrafında yer alan “davacının icra inkar tazminatı talebinin reddine” cümlesinin hüküm fıkrasından çıkartılarak yerine” Davacı lehine hüküm altına alınan asıl alacak üzerinden % 20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine” cümlesinin yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenle davalının TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİNE, peşin alınan 2,000,00 TL harcın davalıya iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 04/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.