YARGITAY 9.CEZA DAİRESİ

Tarih: 06.10.2004 Esas: 2004 / 3813 Karar: 2004 / 5167

Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme Sebebiyet – Başka Bir Suçtan Geri Alınmış Olması Sürücü Belgesinin Geri Alınması Kararı Verilmesine Engel Değildir.

Özet:

Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet suçundan yargılamada, asli kusurlu olan sanığın sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilmesi gerekir. Başka bir suç nedeniyle geri alındığı ve bu nedenle olay tarihinde sürücü belgesi bulunmadığı gerekçesiyle yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan sanık M’nin yapılan yargılaması sonunda; mahkumiyetine dair hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili ve Üst C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan, dava dosyası C.Başsavcılığı’ndan tebliğname ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü:

1- Sanık Mehmet hakkında beraat kararı verildiğinden Cumhuriyet Savcısının sanıkla ilgili usule ilişkin temyiz itirazlarının niteliği de dikkate alındığında CMUK’nun 309. maddesi gereğince bu sanığa yönelik temyiz talebinin REDDİNE,

2- Sanık M. hakkındaki temyize gelince;

a) Olay nedeniyle asli kusurlu olan sanığın sürücü belgesinin 2918 Sayılı Kanunun 118. maddesi gereğince en az bir yıl süre ile geri alınması gerektiği gözetilmeden; başka bir suç nedeniyle geri alındığı ve bu nedenle olay tarihinde sürücü belgesinin bulunmadığı gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm tesisi,

b) Suç tarihinde yürürlükte bulunmayan 4786 Sayılı Yasa ile değişik 647 Sayılı Kanunun 5/5. maddesinin uygulanması,

Kanuna aykırı, sanık vekili ve üst C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA 06.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.