YARGITAY 9.CEZA DAİRESİ

Tarih: 20.10.2004 Esas: 2004 / 4566 Karar: 2004 / 5657

Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Yaralamaya Sebebiyet – Araçtaki Teknik Arızanın Sanığın Kusuruna Etkisi Araştırılmalıdır.

Özet:

Sanık, traktörün ön dingilindeki arıza sebebi ile dava konusu olayın meydana geldiğini savunmuştur. Söz konusu teknik arızanın sanığın kusur derecesine etki edip etmeyeceğinin araştırılması gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile taksirle yaralamaya sebep olma suçundan ceza tayin edilmesi hatalıdır.

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçundan sanık R’nin yapılan yargılaması sonunda; mahkumiyetine dair hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava dosyası C.Başsavcılığı’ndan tebliğname ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü:

1- Sanığın traktörün ön dingilindeki arıza sebebi ile olayın vuku bulduğunu savunmasına ve dosyada bulunan bilirkişi raporu, kaza tespit tutanağında da bu hususun belirtilmesine göre, olayın meydana gelmesine etken olarak gösterilen teknik arızanın sanığın kusur derecesine etki edip etmeyeceğinin bir defa da uzman bir bilirkişi kurulundan mütalaa alınmak suretiyle araştırılması, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm tesisi,

2- 4806 Sayılı Yasa ile TCK’nun 30. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik karşısında bin Lira küsurunun hesaba katılmaması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 20.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.