YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 10.03.2005 Esas: 2005 / 2434 Karar: 2005 / 3702

Terk Eden Eşe Gönderilen İhtardan Önceki Olaylar Boşanma Nedeni Sayılamaz.

Özet:

Terk nedenine dayalı olarak açılan boşanma davası ıslahla şiddetli geçimsizlik nedenine dayandırılmıştır. Terk eden eşe gönderilen ihtardan önceki olaylar boşanma nedeni sayılamaz. İhtar tarihinden sonra ise boşanmayı gerektiren olayların varlığı ispat edilememiştir. Bu durum karşısında davanın reddi gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı terk hukuki nedenine (TMK. md. 164) göre açtığı davayı 03.12.2003 tarihli dilekçesi ile ıslah etmiş ve davasını şiddetli geçimsizlik nedenine (TMK. md. 166) dayandırdığını bildirmiştir. Davacı işbu davayı açmadan önce 21.07.2003 tarihinde davalıya ihtar göndermek suretiyle ihtar tarihinden önceki olayları affetmiştir. İhtar tarihinden sonra da boşanmayı gerektiren ve davalıdan kaynaklanan yeni bir olayın varlığı kanıtlanmış değildir. Gerçekleşen bu durum karşısında davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda belirtilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 10.03.2005