YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 27.02.2018 Esas: 2016 / 12303 Karar: 2018 / 2568

Terk Nedeniyle Boşanma – Eşlerden Birinin Seçtiği veya Hakimin Belirlediği Bağımsız Bir Eve Davet İçermeyen İhtar Geçersizdir.

Özet:

Dava, terk nedeniyle boşanma talebine ilişkindir. Eşlerden birinin seçtiği veya hakimin belirlediği bağımsız bir eve davet içermeyen ihtar geçersizdir. Terk ihtarının bağımsız eve davet içermediği dosya kapsamı ile sabittir. Bu durumda, terk ihtarı geçersiz olduğundan, davanın reddine karar verilmelidir. 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davalı kadın ortak konutun bulunduğu Kütahya Tavşanlı’dan ayrılıp baba evinin bulunduğu … ili … ilçesine gitmiş; davacı erkek ise sonrasında Iğdır ili Aralık ilçesinde ikamet etmeye başlamıştır. Davacı erkek terk ihtarında eşini Aralık ilçesindeki adrese davet etmiştir.

Her ne kadar ihtar kanuni şekil ve sürelere (TMK m. 164) uygun ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre davalının, tarafların birlikte (TMK m. 186) veya Türk Medeni Kanunu’nun 188. maddesindeki şartlar dahilinde eşlerden biri tarafından seçilen ya da hakim tarafından belirlenen (TMK m. 195) bağımsız bir eve davet edilmediği anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu durum karşısında terk ihtarı geçersiz olmakla, davanın reddi gerekirken yazılı şekilde boşanmaya hükmedilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 27.02.2018