YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 15.01.2019 Esas: 2016/3186 Karar: 2019/118

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – Eşin Kaza Tarihindeki Yaşı Dikkate Alınarak Evlenme İhtimali Belirlenerek Hesaplama Yapılmalıdır.

Özet:

Dava, trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir. AYİM tarafından hazırlanan tablolara göre, davacı eşin kaza tarihindeki yaşına (34) ve 18 yaş altında iki çocuğu bulunmasına göre %7 oranında evlenme ihtimali bulunmakla, hükme esas alınan hesap bilirkişisi raporunda davacı eşin rapor tarihindeki yaşı (38) esas alınarak, evlenme ihtimali bulunmadığı kabulü ile bu doğrultuda yapılan hesaplamanın hükme esas alınması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ve davalı … Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacılar vekili, davalılardan …’ün sevk ve idaresindeki araç ile sebebiyet verdiği çift taraflı trafik kazası sonucunda karşı araç sürücüsü olan ve davacılar …’nın eşi, … ve … ‘nin babaları ve diğer davacıların kardeşi olan … ‘nın vefat ettiğini, kazaya sebebiyet veren aracın üç yıl süre ile davalı şirkete kiralandığını, adı geçen şirkete işleten sıfatı ile husumet yöneltildiğini, iki kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazası sonrasında, … Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/103 Esasında açılan davada aynı şirketin çalışanı olan davalı …’ün tam kusurlu kabul edilerek hükümlülüğüne karar verildiğini, murisin vefatı nedeniyle eşi ve çocuklarının destekten yoksun kaldıklarını, davalı … tarafından 96.500,00 TL maddi tazminat ödendiğini belirterek davacı … için 12.000,00 TL, … ve … için 6.500,00’er TL olmak üzere toplam 25.000,00 TL destekten yoksunluk tazminatının ve ayrıca davacı … için 100.000,00 TL ve küçük çocukları … ve … için 50.000,00’er TL, murisin kardeşleri diğer davacılar … i, … ve … için 25.000,00’er TL olmak üzere toplam 275.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat talebini yükseltmiştir.
Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, maddi tazminat talebi yönünden açılan davanın kabulü ile davacılardan … için 66.301,68 TL, … için 22.061,18 TL, … için 12.405,06 TL olmak üzere maddi tazminatın kaza tarihi olan 24.03.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacılara ödenmesine, manevi tazminat talebi yönünden açılan davanın kısmen kabulü ile davacı eş … için 50.000,00 TL, müteveffanın küçük çocukları … ve … için 20.000,00’er TL, kardeşleri …, … ve … için 10.000,00’er TL olmak üzere toplam 120.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 24.03.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacılara ödenmesine, karar verilmiş, karar davacılar vekili ve davalı … Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm ve davalı … Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamaları ile benimsenen ilkeleri uyarınca, sağ kalan eşin evlenme ihtimalinin belirlenmesinde, sağ kalan eşin kaza tarihindeki yaşı ve AYİM tarafından hazırlanan tablolara itibar edilmektedir.

AYİM tarafından hazırlanan tablolara göre, davacı eşin kaza tarihindeki yaşına (34) ve 18 yaş altında iki çocuğu bulunmasına göre %7 oranında evlenme ihtimali bulunmakla, hükme esas alınan hesap bilirkişisi raporunda davacı eşin rapor tarihindeki yaşı (38) esas alınarak, evlenme ihtimali bulunmadığı kabulü ile bu doğrultuda yapılan hesaplamanın hükme esas alınması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

3-Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli, tarafların kusur durumları ve davacıdaki meydana gelen yaralanmanın niteliği de göz önünde tutularak, B.K’nın 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K’nın 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, davacı eş … için takdir olunan manevi tazminatın bir miktar fazla olduğu görülmüş ve davacı eş için hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin tüm, davalı … Teknoloji Sanayi Ve Ticaret A.Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı … Teknoloji Sanayi Ve Ticaret A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 680,44 TL fazla alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Garaj Mobil Teknoloji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ye geri verilmesine 15/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.