YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 27.01.2016 Esas: 2015 / 11245 Karar: 2016 / 1045

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat – Araçta Oluşan Değer Kaybı, Kaza Tarihindeki Hasarsız 2. El Piyasa Değeri ile Kaza Sonucu Onarılmış 2. El Piyasa Değeri Arasındaki Fark Dikkate Alınarak Tespit Edilmelidir.

Özet:

Davacı, trafik kazası sonucu oluşan araç değer kaybı ve ikame araç bedelinin tahsili talebinde bulunmuştur. Araçta oluşan değer kaybı; aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza sonrası tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre hesaplanmalıdır. Bilirkişi heyetinden ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı hüküm vermeye elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması hatalıdır. 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … vekili ve davalı … tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili; davalı …’ın …….. plakalı araç ile park halindeki ……… plakalı araca çarptığını, hasarların davalının kasko şirketi tarafından karşılandığını, çarpma sonrasında araçta oluşan değer kaybı ve onarım süresi boyunca kullanılmamasından kaynaklanan zararlarının olduğunu, belirterek araçta meydana gelen değer kaybı için 11.500,00 TL ve onarım süresince kullanılamamasından kaynaklanan zararlar için 1.000,00 TL olmak üzere şimdilik toplam 12.500,00 TL nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı …; meydana gelen kazada kusurun tamamen kendisine ait olmadığını, davacının aracı park etme yasağı bulunan Rumeli Caddesi üzerine park ettiğini, bu nedenle kendisinin de kusurlu olduğunu, onarım süresince kullanılmamasından kaynaklanan 1.000,00 TL nin istenmesinin hukuka aykırı olduğunu, istenen 11.500,00 TL nin de hukuksuz ve art niyetli olduğunu, belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ………. vekili; talep edilen miktarların fahiş olduğunu, kaza günü kazanın olduğu sokakta “park yapılmaz” levhasının bulunduğunu, belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile 11.500,00 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, 1.000,00 TL lik aracın onarım süresince kullanılamamasından dolayı talep edilen tazminat talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı … vekili ve davalı … tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … vekili ve davalı …’ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç değer kaybı ve ikame araç bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Davacı tarafça, işbu davada araç hasarı talep edilmemiş, ancak kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybı istenmiştir. Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda 11.500,00 TL değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.

Dosya içerisinde yer alan bilirkişi raporu ve İstanbul Teknik Üniversitesi heyet raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2. el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2. el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın aracın yaşı, hasar durumu ve piyasa koşullarına göre genel bir niteleme yapılarak sağlanmıştır. Değer kaybı konusunda genel bir değerlendirme ile değer kaybının tespit olunduğu bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalının savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybının yeniden hesaplanması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle dosyada içerisindeki raporlar da irdelenmek suretiyle, araç hasarının ve değer kaybının belirlenmesi hususunda üç kişilik makina mühendisinden oluşacak bilirkişi heyetinden ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile hükmü elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı … vekili ve davalı …’ın sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı … vekili ve davalı …’ın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 27.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.