YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 21.12.2004 Esas: 2004 / 13982 Karar: 2004 / 13687

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat – Kaza Tespit Tutanağındaki Kusur Oranına İtiraz Edilmemesi

Özet:

Davacılar, trafik kaza tutanağındaki kusur oranına göre talep ettikleri tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde, kaza tespit tutanağındaki kusur oranını kabul etmekle davalı yararına usuli kazanılmış hak doğmuştur. Bu durumda kaza tespit tutanağındaki davalı sürücüye verilen % 80 kusur oranının nazara alınması gerekirken yerel mahkemece yargılama sırasında belirlenen % 100 kusur oranına itibar edilmesi hatalıdır.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacılar vekili; davalı H. adına kayıtlı olup davalı S. idaresinde bulunan 34 XXX XX plakalı araç ile, müvekkili F. adına kayıtlı, Ş. idaresinde bulunan 59 XX XXX plakalı aracına çarptığını, araç üzerinde yapılan tespite göre 3.063.540.000.-TL. hasar bedeli, 500.000.000.-TL değer kaybı meydana geldiğini, davalı sürücünün olayda % 80 oranında kusurlu olduğunu, kusur oranına göre 2.829.292.000.-TL ve 170.708.000.-TL. tespit masrafı ile birlikte 3.000.000.000.-TL’nin 30.11.2003 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalılar vekili; kusur ve hasar incelemesi yapılmasını, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi raporuna göre davacı F’nin davasının kısmen kabulü ile 2.590.000.000.-TL. maddi tazminatın 30.11.2003 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp davacı F’ye verilmesine, davacı Ş’nin davasının araç maliki olmaması nedeniyle davacı sıfatı olmadığından reddine karar verilmiş; hüküm, davalılar vekilince temyiz edilmiştir.

1- Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davacı vekili dava dilekçesinde, kaza tespit tutanağında davalı sürücüye verilen % 80 kusur oranını kabul etmekle davalı yararına usuli kazanılmış hak oluşmuştur.

Mahkemece bilirkişi raporu ile belirlenen hasar bedeli üzerinden % 80 kusur oranına göre indirim yapılarak karar verilmesi gerekirken % 100 kusur oranına itibar edilerek fazlaya hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalılar yararına BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edenlere iadesine 21.12.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.