YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.02.2005 Esas: 2005 / 1507 Karar: 2005 / 1038

Trafik Kazasında Hasarlanan Aracın Zilyedi ve Sürücüsü Olan Kişi Hasar Bedeli Yönünden Dava Ehliyetine Sahiptir.

Özet:

Davacı, trafik kazasından doğan maddi zararının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Tazminat davası açma yetkisi, kural olarak malvarlığı doğrudan doğruya zarar gören kişiye aittir. Ancak bir şeyi kira veya ariyet sözleşmesi gereği elinde bulunduran kişi aldığı malı aynen iade etmek zorunda olduğundan hasar talebinde bulunabilir. Bu durum karşısında hasarlanan aracın zilyedi ve sürücüsünün de hasar bedeli talep edebileceğinin kabulü gerekir.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı-karşı davalı H. vekilince temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili; davalılardan F. adına kayıtlı olup davalı O’nun sevk ve idaresindeki XX XX 430 plakalı araçla müvekkilinin idaresindeki XX X 4704 plakalı araca çarparak trafik kazasına neden olduğunu iddia ederek 349.000.000.-TL hasar bedeli ile 101.000.000.-TL. yoksun kalınan kâr bedelinin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı-karşı davacı O. vekili, davalılardan H’nin idaresindeki araçla müvekkiline ait olan araca çarpması sonucu hasara neden olduğunu iddia ederek işbu dava dosyası ile birleştirilen 1997/583 esas sayılı dava dosyasıyla 172.708.000.-TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar H., E. ve G. Sigorta A.Ş.’den tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı G. Sigorta A.Ş. vekili müvekkili şirketin sorumluluğunun sigorta poliçe teminatıyla sınırlı olduğunu savunmuştur.

Davalı F. adına kayıtlı aracı 04.11.1996 tarihinde satış senediyle satıp sorumluluğunun olmadığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Davalı E. savunmada bulunmamıştır.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi raporu gereğince davacı H’nin açmış olduğu davanın XXX 4704 plakalı aracın mülkiyetinin davacıya ait olmayıp dava açma yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle reddine, davacı O’nun davalılar H., E. ve G. Sigorta A.Ş. hakkında açtığı davanın kısmen kabulü ile 40.075.450.-TL’nin davalılardan yasal faiz ile birlikte tahsiline, fazla talebin reddine karar verilmiş, hüküm davacı-karşı davalı H. vekilince temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat davasıdır. Tazminat davasında davacı olma yetkisi kural olarak malvarlığı doğrudan doğruya zarar gören kişiye aittir. Ne var ki, bir şeyi sözleşmeyle (kira, ariyet vs.) elinde bulunduran kişi onu aldığı gibi malikine aynen iade zorunda olduğu için yaptığı veya yapmaya zorunlu olduğu onarım giderlerini isteyebilecektir. Somut olayda kazaya karışan XXX 4704 plakalı aracın sürücüsü, davacı-karşı davalı H’dir. Bu durumda sürücü zilyedin dava açmakta hukuki yararının bulunduğu ve husumete ehil olduğu düşünülmeden davanın yazılı şekilde reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle davacı-karşı davalı H. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edenlere iadesine 14.02.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.