YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 20.12.2018 Esas: 2018/5945 Karar: 2018/12565

Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Nedeniyle Yakınlarının Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – Hatır Taşıması Savunması – Müterafik Kusur

Özet:

Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Davacıların desteğinin araç sürücüsü mü, yoksa araçta yolcu mu olduğu tespit edildikten sonra davalının hatır taşıması indirimi savunmasının süresinde yapılıp yapılmadığı, hatır taşıması indirimi yapılıp yapılamayacağı, müterafik kusur indirimi yapılıp yapılamayacağı hususları değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle karar verilmesi doğru görülmemiş olup bozmayı gerektirmiştir. 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili, davalı şirkete sigortalı bulunan, davalı …’in sevk ve idaresindeki otomobille seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana gelen kaza sonucunda otomobilde yolcu olarak bulunan …’nın vefat ettiğini belirterek davacı … için 2.000,00 TL davacı …’da 2.000,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden veya başvuru gününden 8 gün sonraki tarih itibariyle faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı … Şirketi vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; … için 15.052,06 TL … için 10.708,44 TL’nin 01/06/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Mahkemece kararın gerekçesinde, dava dışı …’in desteğin vefat ettiği aracın sürücüsü olduğu, bu durumun ceza mahkemesi kararıyla kesinleştiği belirtilerek davacıların desteğinin araçta yolcu olduğu kanaatiyle karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamına uygun düşmemektedir. Dava konusu kazaya ilişkin ceza dosyası kararı incelendiğinde … Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/480 esas sayılı kararı ile dava dışı …’in sürücü olduğundan bahisle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2012/33710 esas sayılı kararı ile mahkumiyet kararı bozulmuş olup ardından yapılan yargılama sonucu … Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/624 esas sayılı kararı ile dava dışı …’in beraatine karar verilmiş ve karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. Mahkemece tüm bu hususlar dikkate alınmaksızın eksik inceleme ile karar verilmiş olup, ceza dosyası ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek davacıların desteğinin araç sürücüsü mü, yoksa araçta yolcu mu olduğu tespit edildikten sonra davalının hatır taşıması indirimi savunmasının süresinde yapılıp yapılmadığı, hatır taşıması indirimi yapılıp yapılamayacağı, müterafik kusur indirimi yapılıp yapılamayacağı hususları değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle karar verilmesi doğru görülmemiş olup bozmayı gerektirmiştir.

2- Bozma neden ve şekline göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 20/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.