YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 09.11.2017 Esas: 2017/8596 Karar: 2017/10956

Vekalet Ücreti Alacağı – Yetkili Mahkeme

Özet :

Vekalet sözleşmesinden doğan para alacağının tahsili davasında, vekilin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY  KARARI

Davacılar, davalıların murislerinden olan vekalet ücreti alacağına ilişkin … 9. İcra Müdürlüğü’nün 2014/23783 E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalıların itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına, davalıların % 20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesini istemiştir.

Bir kısım davalılar, yetki itirazında bulunmuş, esastan ise davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece, bir kısım davalıların ikametgahı…’de bulunduğundan ve yetkili icra müdürlüğünde takip yapılmadığından bahisle davanın usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

HUMK’nun 6. maddesi hükmü uyarınca kural olarak yasada aksine hüküm bulunmadıkça davanın açıldığı tarihte davalının ikametgahı sayılan yer mahkemesi yetkili ise de, davacının istemi vekalet sözleşmesinden kaynaklanan para alacağı olduğuna göre yeni T.B.K.89 (eski B.K’nın 73.) maddesi gereğince para borcu alacaklıya götürülerek ödenmesi gereken borçlardan olduğundan davacının ikametgahı mahkemesi de yetkilidir. Davacının ikametgahı İstanbul olup, borcun ifa edileceği yer itibariyle yetkili mahkeme İstanbul Mahkemesi olduğundan, mahkemece işin esasının incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenler ile davacılar tarafından temyiz olunan kararın davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan 31,40 TL harcın istek halinde davacılara iadesine, HUMK’nun 440/III-3 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.