YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 28.06.2016 Esas: 2016 / 13338 Karar: 2016 / 12553

Velayet Kamu Düzenine İlişkin Olup Davalının Davayı Kabulü Tek Başına Hukuki Sonuç Doğurmaz; Çocuğun Üstün Yararı Belirlenerek Karar Verilmelidir.

Özet:

Davacı baba, boşanma kararı ile birlikte velayeti davalı anneye bırakılan ortak çocuğun velayetinin değiştirilerek kendisine verilmesini talep etmiştir. Velayet kamu düzenine ilişkin olup, re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Açıklanan nedenlerle, bu nevi davalarda davalının davayı kabulü tek başına hukuki sonuç doğurmaz. Velayet düzenlemesinde, çocukla ana ve baba yararının çatışması halinde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gereklidir. Çocuğun üstün yararı belirlenirken, anne ve babanın yaşam koşulları ve çocuğa bakım olanakları konusunda araştırma yapılmalıdır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı baba, boşanma kararı ile birlikte velayeti davalı anneye bırakılan ortak çocuk 23.12.2011 doğumlu…’in velayetinin değiştirilerek kendisine verilmesini talep etmiş, mahkemece; “annenin davayı kabul ettiği’” gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı anne tarafından temyiz edilmiştir.

Velayet hususu, çocukları ilgilendiren konuların en başında gelir. Velayet düzenlemesinde; çocukla ana ve baba yararının çatışması halinde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gereklidir. Çocuğun yararı ise; çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi ve böyle bir gelişmenin gerçekleştirilmesi için, çocuğa sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sağlanmış olmasıdır.

Velayet kamu düzenine ilişkin olup, re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Bu nedenle yargılama sırasında meydana gelen gelişmelerin bile göz önünde tutulması gerekir. Davalının davayı kabulü de tek başına hukuki sonuç doğurmaz.

Mahkemece; velayetinin değiştirilmesi istenen ortak çocuğun üstün yararının belirlenmesi bakımından, anne ve babanın yaşam koşulları ve çocuğa bakım olanakları konusunda bir araştırma yapılmamıştır. Bu amaçla, mahkemece 4787 Sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca görevlendirilecek uzman veya uzmanlar vasıtasıyla inceleme yapılması; anne ve babanın gerektiğinde mahkemece bizzat dinlenerek ekonomik ve sosyal durumları ile çocuğa bakım olanakları konusunda kendilerinden bilgi alınması ve tarafların göstermeleri halinde delillerinin toplanması ile tüm deliller birlikte değerlendirilip, gerçekleşecek sonucuna göre ortak çocuğun velayetinin düzenlenmesi gerekir.

Açıklanan yönler gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 28.06.2016