YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 11.10.2004 Esas: 2004 / 10565 Karar: 2004 / 11490

Yabancı Mahkeme İlamının Onanmış Aslı ve Onanmış Tercümesi İbraz Edilmeden Tanıma ve Tenfize Karar Verilemez.

Özet:

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin dava dilekçelerine, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca onanmış aslı ve onanmış tercümesinin eklenmesi gerekir. Aksi halde tanıma ve tenfize karar verilemez. Açıklanan hususlarda eksiklik olması halinde eksikliğin ikmali için davacıya mehil verilerek sonuca göre karar verilmelidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin dava dilekçesine; yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesinin eklenmesi zorunludur. (2675 S. MÖHUK, md. 37/a) Dosyadaki belge yabancı mahkeme hükmünün “aslı” değildir. Davacıya, yabancı mahkeme ilamı aslını sunması için süre verilip sonucu uyarınca işlem yapılması gerekirken, yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın açıklanan sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre şimdilik diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 11.10.2004