YARGITAY 9.CEZA DAİRESİ

Tarih: 21.10.2004 Esas: 2004 / 3949 Karar: 2004 / 5712

Yeni Basın Kanunu’nda Mevkute Kapatma Cezası Öngörülmemiştir.

Özet:

Basın yoluyla silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suretiyle yardım ve yataklık etme suçundan dolayı yapılan yargılama sonunda, sanığın mahkumiyetine ve mevkutenin on gün süre ile kapatılmasına karar verilmiştir. Hükümden sonra yürürlüğe giren 5187 sayılı yeni Basın Kanunu’nda mevkute kapatma cezasının öngörülmemiş olması bozmayı gerektirir.

Basın yolu ile silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suretiyle yardım ve yataklık etmek suçundan sanık Ş’nin bozmaya uyularak yapılan yargılaması sonunda; suç vasfında vaki değişiklik nedeniyle sanığın 3713 Sayılı Kanunun 7/2, TCK’nun 59, 647 Sayılı Kanunun 4-5 ve 5680 Sayılı Kanunun Ek 2/1. maddeleri gereğince 1.336.443.000.- Lira ağır para cezası ile mahkumiyetine, mevkutenin on gün süre ile geçici olarak kapatılmasına dair hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava dosyası C.Başsavcılığı’ndan tebliğname ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü:

Suç tarihinde yürürlükte bulunan 5680 sayılı Basın Yasası’nın 16. maddesi uyarınca, yazarı belli olan yazıdan dolayı yazı işleri müdürü olan sanık hakkında tayin olunan hürriyeti bağlayıcı cezanın para cezasına çevrilmesinde zorunluluk bulunduğunun gözetilmemesi, yapılan uygulamaya göre sonuca etkili görülmediğinden bozma nedeni sayılmamıştır.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren ve 5680 sayılı Basın Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 5187 sayılı Basın Kanunu’nda mevkute kapatma cezasının öngörülmemiş olması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA 21.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.