YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 17.12.2018 Esas: 2018/2439 Karar: 2018/9117

Yetki Belgesine Dayalı Olarak Alacaklı Tarafından Açılan Ortaklığın Giderilmesi – Payın Ortaklığının Giderilmesi

Özet:

Dava, İcra İflas Kanunu’nun 121. maddesi uyarınca alınan yetki belgesine dayalı olarak alacaklı tarafından açılan ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Ortaklığın giderilmesi davalarında dava konusu parselin tümüyle satışına karar verilir. Payın ortaklığının giderilmesine karar verilemez.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 22.02.2013 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 06.01.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar … , … ve … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, İcra İflas Kanunu’nun 121. maddesi uyarınca alınan yetki belgesine dayalı olarak alacaklı tarafından açılan ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Davacı vekili, davalılardan …’ın kendisine olan borcu nedeniyle … İcra Müdürlüğünün 2013/33 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, icra mahkemesinden iş bu davayı açmak üzere yetki verildiğini ileri sürerek, borçlunun murisi …’dan intikal edecek olan 466 ve 1321 parsel sayılı taşınmazlarda ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece; davanın kısmen kabulüne, 1321 parsel sayılı taşınmaz ile 466 parsel sayılı taşınmazdaki … adına kayıtlı 1 /4 paydaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.
Hükmü, davalılardan … , … ve … temyiz etmiştir.

1)Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre dava konusu 1321 parsel sayılı taşınmaz yönünden davalılar Hanife Başpınar, … ve …’ın temyiz itirazları yerinde görülmemiş, hükmün bu taşınmaz yönünden onanmasına karar vermek gerekmiştir.

2)Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçı diğer paydaşlara karşı açar. HMK’nın 27. maddesi uyarınca davada bütün paydaşların yer alması zorunludur. Paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Somut olaya gelince; ortaklığın giderilmesi davalarında dava konusu parselin tümüyle satışına karar verilir. Payın ortaklığının giderilmesine karar verilemez. Bu nedenle dava konusu 466 parsel sayılı taşınmazda 1/4 oranındaki hissenin satışına karar verilmesi doğru değildir.

Mahkemece belirtilen husus üzerinde durulmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmediğinden, hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle 1321 parsel sayılı taşınmaz yönünden hükmün ONANMASINA, onanmasına karar verilen taşınmaz malların satış bedelinden payına düşecek paranın % 011,38 oranında hesaplanacak onama harcından peşin alınan 27,70TL harcın mahsubu ile bakiyesinin temyiz edene yükletilmesine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle 466 parsel sayılı taşınmaz yönünden temyiz itirazının kabulü ile hükmün anılan taşınmaz yönünden BOZULMASINA, 17.12.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.