YARGITAY 6.CEZA DAİRESİ

Tarih: 23.02.2005 Esas: 2004 / 9023 Karar: 2005 / 1735

Zorunlu Öğelerinde Eksiklik Bulunan Emre Yazılı Senet Sahtecilik Suçu Yönünden Özel Belge Sayılır.

Özet:

Sahtecilik suçundan yapılan yargılama sonunda, sanığın mahkumiyetine karar verilmiştir. Dosya kapsamından dava konusu emre yazılı senetlerden birinin zorunlu öğeleri taşımadığı anlaşılmıştır. Zorunlu öğeleri taşımayan emre yazılı senet, sahtecilik suçu yönünden özel belge sayılır. Açıklanan husus nazara alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

Sahtecilik suçundan sanık M’nin yapılan yargılanması sonunda; mahkumiyetine ilişkin AKSARAY Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen 15.05.2003 tarihli hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı’ndan onama isteyen 29.09.2004 tarihli tebliğname ile 20.10.2004 tarihinde daireye gönderilmekle tayin edilen günde yapılan duruşma sonunda dosya okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Soruşturmanın sonuçlarını içeren tutanaklar, belgeler ve duruşmalı inceleme sırasında ileri sürülen savunma doğrultusunda yapılan incelemede;

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Yırtılan belgelerin parçalarının birleştirilmesi durumunda yasal ögelerini yitirmiş ise suçun tamamlanacağı, yasal ögeleri tam olup hukuksal sonuç doğurma yeteneği devam ediyorsa suçun eksik kalkışma aşamasında kalacağı gözetilmeksizin, tam kalkışmadan hüküm kurulması,

2- Dosya içerisindeki dava konusu senetlerden birine ait fotokopiye göre emre yazılı senedin Türk Ticaret Kanunu’ndaki biçimsel zorunlu ögeler yönünden eksik olduğu ve özel belge sayılması gerektiğinin düşünülmemesi,

3- Denetime olanak sağlaması bakımından emanete kayıtlı suça konu senetlerin dosya içine konulması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık M. savunmanın temyiz dilekçesinde ve sanık ile savunmanı Av. S.İ’nin duruşmada ileri sürdükleri itiraz ve savunmaları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, duruşmalı temyiz incelemesi yapılan hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA ilişkin oybirliğiyle alınan karar 23.02.2005 tarihinde Yargıtay C.Savcısı K.U’nun katıldığı oturumda, sanık ve savunmanın yokluklarında açıkça ve yöntemince okunup anlatıldı.