YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 11.12.2018 Esas: 2016/2172 Karar: 2018/11984

Zorunlu Trafik Sigortacısı – Tazminat – Alkol Nedeniyle Sigortalıdan Rücu – Müterafik Kusur – İndirim Oranı

Özet:

Dava, zorunlu trafik sigortacısı tarafından zarar gören üçüncü kişiye ödenen tazminatın alkol nedeniyle sigortalısından rücuen tahsili istemine ilişkindir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 52. maddesine (818 sayılı BK 44) göre zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir. Davalı taraf, davacı şirketin ödeme yaptığı hak sahibinin desteğinin sürücünün alkollü olduğunu bildiği araca binmesi nedeniyle müterafik kusurlu olduğunu savunmuştur. Mahkemece; müterafik kusurunun kabulü doğru ise de bu nedenle %30 oranında yüksek bir oranda indirim yapılması doğru olmayıp Dairemiz yerleşik uygulamalarına göre %20 müterafik kusur indirimi yapılması için hükmün bozulması gerekmiştir.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki rücuen tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davacı vekili ve davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davacı şirkete trafik sigorta poliçesi ile sigortalı bulunan ve davalı …’in maliki olduğu araç ile 11/09/2011 tarihinde dava dışı …’ın sevk ve idaresinde iken tek taraflı trafik kazası meydana geldiğini, sürücünün kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu ve alkollü olduğunun kaza tespit tutanağı ile belirlendiğini, araçta yolcu olan … kazada vefat ettiğini, davacı şirket tarafından müteveffa … annesine destekten yoksun kalma tazminatı olarak 29/11/2011 tarihinde 31.451,05 TL ödendiğini, genel şartlara göre rücu hakkının doğduğunu beyanla, 31.451,05 TL tazminatın ödeme tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, aracı desteğin kullandığını, kusura itiraz ederek ve hatır taşımacılığı bulunduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulüne, 11.725,049 TL’nin ödeme tarihi olan 29/11/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, zorunlu trafik sigortacısı tarafından zarar gören üçüncü kişiye ödenen tazminatın alkol nedeniyle sigortalısından rücuen tahsili istemine ilişkindir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 52. maddesine (818 sayılı BK 44) göre zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.
Davalı taraf, davacı şirketin ödeme yaptığı hak sahibinin desteğinin sürücünün alkollü olduğunu bildiği araca binmesi nedeniyle müterafik kusurlu olduğunu savunmuştur. Mahkemece; müterafik kusurunun kabulü doğru ise de bu nedenle %30 oranında yüksek bir oranda indirim yapılması doğru olmayıp Dairemiz yerleşik uygulamalarına göre %20 müterafik kusur indirimi yapılması için hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 601,00 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 11/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.