YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 12.10.2017 Esas: 2015/3132 Karar: 2017/9033

Zorunlu Trafik Sigortası 3. Kişilere Karşı Hukuki Sorumluluğu Teminat Altına Alır; İşleten-Sürücünün Mirasçıları Kendi Sigortasından Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteyemezler.

Özet:

Davacılar, trafik kazası nedeni ile destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunmuşlardır. Zorunlu trafik sigortası, motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet verilmesinden dolayı, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alır. Başka bir anlatımla, zorunlu trafik sigortası 3. kişilere karşı hukuki sorumluluğu teminat altına alır. İşleten-sürücünün mirasçıları, kendi sigortasından destekten yoksun kalma tazminatı isteyemezler. 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili, müvekkillerinin murisinin davalıya trafik sigortalı aracın sürücüsü iken gerçekleşen kazada öldüğünü açıklayıp … için 45.989,36 TL, … için 29.972,09 TL’nin dava tarihinden itibaren avans faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, kazanın meydana gelmesinde davacılar murisinin tam kusurlu olması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; davanın kabulü ile … için 45.989,36 TL, … için 29.972,09 TL’nin dava tarihinden itibaren avans faizi ile tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Davalı vekilinin, davacı … yönünden temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Dava, trafik kazası nedeni ile destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın “Sigortanın Kapsamı” başlıklı A-1.maddesindeki, “Sigortacı, bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder” şeklinde düzenlemesi karşısında, araç işleteni olan (sigortalı) davacı …’in, kendisinin üçüncü kişilere karşı hukuki sorumluluğunu teminat altına alan davalı … şirketinden tazminat talep hakkı bulunmayıp davacı …’in davasının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

3- Davalı vekilinin, davacı … yönünden temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Davacılar vekilince temerrüt faizi olarak avans faizi istenilmiş, mahkemece avans faize hükmedilmiştir. Oysa zarara neden olan araç hususi araç olup özel kullanım sırasında zarara neden olmuştur. Bu itibarla davada temerrüt faizi olarak yasal faize hükmedilmesi gerekirken avans faize hükmedilmesi de doğru değildir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 12.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.