YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 11.04.2016 Esas: 2015/423 Karar: 2016/8987

12 Saat Çalışıp 12 Saat Dinlenen İşçi – Fazla Çalışma Ücreti Alacağı – İşçilik Alacağı

Özet :

12 saat çalışıp 24 saat dinlenen işçinin ilk 2 haftada 5 gün, üçüncü haftada 4 gün çalıştığı ve bu üçer haftalık dönemlerin birbirini izlediği belirlenerek fazla çalışmalar hesaplanmalıdır.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti, bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY  KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirket nezdinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, fazla mesai ve genel tatil ücreti alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini iddia ederek kıdem tazminatı, fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının haftalık 45 saati aşan çalışmasının bulunmadığını dini ve resmi bayramlarda çalıştığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasında davacı işçinin fazla mesai hesabı noktasında uyuşmazlık söz konusudur.
Somut uyuşmazlıkta, davacı taraf özetle; 12 saat çalışıp 24 saat dinlendiğini, fazla mesai yapmasına rağmen karşılığı olan ücretlerin ödenmediğini iddia etmiş davalı taraf ise davacının fazla mesai yapmadığını savunmuştur. Dinlenen her iki taraf tanık beyanlarından davacı işçinin 12 saat çalışıp 24 saat dinlendikten sonra takip eden vardiyaya göre ya gündüz vardiyasında ya da gece vardiyasında çalışmasına devam ettiği sabittir. Bu durumda, iki tarafın beyanları ve dinlenen tanık beyanlarına göre; davacı işçinin ayın ilk haftasında 5 gün çalışmasına göre, 12 saatlik çalışmada 1,5 saatlik ara dinlenme düşüldükten sonra gece çalışmasında 7,5 saati aşan 3 saatinin doğrudan fazla mesai olarak sayılması gerekeceği, buna göre davacının 1. hafta çalışmasında iki defa 3 saatlik gece çalışmasından kaynaklanan 6 saatlik faza mesaisi olduğu, bunun yanı sıra haftalık çalışmada 45 saati aşan 1,5 saatlik fazla mesaisi olduğu, toplam 7,5 saat fazla mesaisi olduğu, 2. haftada ise yine haftada 5 gün çalışmasına göre, 3 defa 3 saatlik gece çalışmasından kaynaklanan 9 saatlik fazla mesaisi olduğu, bunun dışında haftalık 45 saati aşan çalışması bulunmadığı, 3. haftada ise 4 gün çalışmasına göre, 2 defa 3 saatlik gece çalışmasına göre 6 saatlik fazla mesaisi olduğu, bunun dışında haftalık 45 saati aşan çalışmasının bulunmadığı anlaşılmakla davacının fazla mesai alacağının bu şekilde hesaplanması gerekirken haftalık yerine aylık hesap yapan denetime elverişsiz bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulması hatalıdır.

3-Hükmedilen alacakların net mi, yoksa brüt mü olduklarının hüküm fıkrasında gösterilmemesinin HMK.nun 297/2. Maddesine aykırı olup, infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 11.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.