YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 28.09.2017 Esas: 2017 / 38415 Karar: 2017 / 19756

Kabul Edilen veya Reddedilen Miktarı Aşacak Şekilde Vekalet Ücretine Karar Verilemez.

Özet:

Davacı, değişen alt işverenler nezdinde güvenlik görevlisi-gece bekçisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesini ödenmeyen ücret alacağı bulunması sebebi ile haklı olarak feshettiğini iddia ederek ödenmeyen işçilik alacaklarının tahsili talebinde bulunmuştur. Uyuşmazlık, davalı lehine hükmedilmesi gereken vekalet ücreti konusunda toplanmaktadır. Vekalet ücreti kabul ya da reddedilen miktarı geçemez. Takdiri indirimler nedeniyle reddedilen tutarın dışında davacı aleyhine hükmedilen miktar üzerinden davalı lehine vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır. 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı ve davalı vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y  K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti: Davacı, değişen alt işverenler nezdinde davalı … Başkanlığı işyerinde güvenlik görevlisi-gece bekçisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesini ödenmeyen ücret alacağı bulunması sebebi ile haklı olarak feshettiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile izin, ücret, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacaklarını talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti: Davalı …, zamanaşımı ve husumet itirazında bulunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı şirket, davacının diğer davalı … işçisi olduğunu, emir ve talimatı Belediyeden aldığını, iş yerinde fazla mesai yapılmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararın taraflarca temyizi üzerine Dairemizce sair temyiz itirazlarının reddine karar verilerek, hizmet süresi yönünden araştırma yapılması gerektiği, dava açıldıktan sonra ödenen ücret alacağı hakkında verilen ret kararının hatalı olduğu ve kıdem tazminatının da hatalı tutarda hüküm altına aldığı gerekçeleriyle bozulmasına karar verilmiştir.

Bozmaya uyan Mahkemece, bozma gerekleri doğrultusunda araştırma ve inceleme yapılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz: Kararı davacı ve davalı … vekilleri temyiz etmiştir.

Gerekçe: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı … Başkanlığının tüm, davacının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Davalı lehine hükmedilmesi gereken vekalet ücreti hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13/2. maddesi gereğince hükmedilen vekalet ücreti kabul ya da reddedilen miktarı geçemez.

Somut dosyada; takdiri indirimler sebebi ile reddedilen tutarın dışında davacı aleyhine reddedilen alacak tutarı 673,95 TL olup, davalı lehine bu tutarın vekalet ücreti olarak hüküm altına alınması gerekirken davalılar lehine 1.980,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi isabetli olmamıştır.

Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438/8. maddesi uyarınca hükmün aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

SONUÇ:  Temyiz konusu kararın hüküm fıkrasının 8. bendinde yer alan “Davalılar yapılan yargılama sırasında kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 1.980,00-TL vekalet ücretinin davacı taraftan alınarak davalılara verilmesine,” rakam ve sözcüklerinin silinerek yerine; “Davalılar yapılan yargılama sırasında kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13/2. maddesi uyarınca hesaplanan 673,95 TL vekalet ücretinin davacı taraftan alınarak davalılara verilmesine” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz giderinin davalı … Başkanlığına yükletilmesine, 28.09.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.