YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 13.03.2018 Esas: 2016/29248 Karar: 2018/2442

Açık Bono – İspat Koşulu

Özet:

Açık bono düzenlenmesi mümkündür. Bu durumda, bononun anlaşmaya aykırı olarak doldurulmuş olduğu yazılı delil ile ispatlanmalıdır.

YARGITAY  KARARI

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan icra takibinde borçlunun yasal süresi içerisinde icra mahkemesine yaptığı başvuruda, takip dayanağı senedin boş olarak teminat amacıyla imzalanıp alacaklıya verildiğini, senedin sonradan doldurulduğunu, alacaklı ile aralarında bir iş ilişkisinin bulunmadığını ileri sürerek borca itirazla takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, davanın reddine karar verildiği görülmektedir. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine dayanak yapılan senedin, teminat amacıyla verildiği, anlaşmaya aykırı doldurulduğu iddiaları, İİK’nun 169 ve 169a maddeleri uyarınca borca itiraz niteliğindedir. Takip dayanağı bononun düzenlenme tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 sayılı TTK’nun 778. maddesi göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun’un 680. maddesi uyarınca açık bono düzenlenmesi mümkündür. Bu durumda, borçlunun, bononun anlaşmaya aykırı doldurulduğu yönündeki iddiasını yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. Somut olayda, borçlunun icra mahkemesine başvurusu borca itiraz niteliğinde olup, borçlu tarafından senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğu iddiası yazılı belge ile kanıtlanamamış olması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece, borçlu tarafından imza inkarında bulunulmamış olmasına rağmen imza incelemesi yapılarak davanın reddine karar verilmesi isabetsiz ise de, sonuçta dava reddedildiğinden sonucu itibariyle doğru olan mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.’nun 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 35,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.03.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.