YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 25.12.2018 Esas: 2018/6650 Karar: 2018/13235

Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası 

Özet:

Akde aykırılık nedenine dayanılarak açılan davada tahliye kararı verilebilmesi için akde aykırı davranışın önemli ve doğrudan doğruya kiralananın bizzat kullanılması ile ilgili olması gerekir.
Somut olayda; Taraflar arasında kira sözleşmelerinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bahsi geçen sözleşmelerin 16. maddelerinde “……, kiralanan yeri idareden izin almadan kullandıramaz veya yerin bir kısmını veya tamamını başkasına devredemez, hiç bir nedenle kiralananı kısmen veya tamamen başkasına işgal ettiremez, iş ortağı veya kar ortağı alamaz.” düzenlemesi mevcut olduğu halde davaya konu ……ların davalı şirket tarafından kullanıldığı davalı ……ların da kabulündedir. Akde aykırılık nedenine dayalı açılan kiralananın tahliyesi davalarında ihtarın yazılı yapılması yeterlidir. Davacı tarafından akde aykırılığın giderilmesi hususunda davalı ……lara gönderilen ihtarnamelerde, ihtarların tebliğinden itibaren 30 gün içinde akde aykırılığın giderilmesi aksi halde dava açılacağının belirtilmiş olduğu, bu itibarla davacı tahliye davası açma hakkını kazandığı tartışmasızdır.
 

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı, davalılardan … ile aralarında … ili ………Gürsel cad. No: 47 Z-1 kapı nolu ……a ait 01.08.2010 başlangıç tarihli kira sözleşmesi, diğer davalı … ile aynı adreste bulunan Z-2 kapı nolu ……a ait 01.01.2006 başlangıç tarihli kira sözleşmesi bulunduğunu; sözleşmelerde yasaklama bulunduğu halde davalıların kiralananları dava dışı ……Ltd.Şti’ye işgal ettirdiğini belirterek davalıların akde aykırılık, diğer davalı şirketin ise fuzuli işgalci olması nedeni ile kiralanandan tahliyelerine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar, kiralananda elektronik malzeme satışı yapılmakta olup kiralananda amacına aykırı bir kullanımın söz konusu olmadığını, gönderilen ihtarnamede işgalden bahsedilmiş ise de davalı ……Ltd.Şti.’nin kendilerine ait şirket olduğunu savunarak davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın reddine dair verilen hükmün davacı tarafından temyizi üzerine, Dairemizin 20.09.2017 tarih, 2017/4379 Esas, 2017/12338 Karar sayılı ilamı ile, “…. Mahkemece ,davalılara usulüne uygun süreli ihtarname tebliğ edilip edilmediği üzerinde durularak usulüne uygun süreli ihtarname tebliğ edildiğinin anlaşılması halinde akde aykırılık nedeniyle davalı ……ların ve fuzuli işgal nedeniyle davalı şirketin kiralanandan tahliyesine karar verilmesi gerektiği….” gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Bozma üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda Mahkemece, davacı tarafından gönderilen ihtarnamenin 7201 sayılı Tebligat Kanununda belirtilen usullere uygun tebliğ edilmediğinden dolayı davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 316. maddesi hükmü uyarınca …… kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. ……nın bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliyesine karar verilebilmesi için kiraya verenin ………lı işyeri kirasında ……ya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve tanınan bu süre içerisinde de akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekir. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, ……ya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. ………lı işyeri kirasında, ……nın kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, ……ya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya ……nın bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Akde aykırılık nedenine dayanılarak açılan davada tahliye kararı verilebilmesi için akde aykırı davranışın önemli ve doğrudan doğruya kiralananın bizzat kullanılması ile ilgili olması gerekir.
Somut olayda; Taraflar arasında kira sözleşmelerinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bahsi geçen sözleşmelerin 16. maddelerinde “……, kiralanan yeri idareden izin almadan kullandıramaz veya yerin bir kısmını veya tamamını başkasına devredemez, hiç bir nedenle kiralananı kısmen veya tamamen başkasına işgal ettiremez, iş ortağı veya kar ortağı alamaz.” düzenlemesi mevcut olduğu halde davaya konu ……ların davalı şirket tarafından kullanıldığı davalı ……ların da kabulündedir. Akde aykırılık nedenine dayalı açılan kiralananın tahliyesi davalarında ihtarın yazılı yapılması yeterlidir. Davacı tarafından akde aykırılığın giderilmesi hususunda davalı ……lara gönderilen ihtarnamelerde, ihtarların tebliğinden itibaren 30 gün içinde akde aykırılığın giderilmesi aksi halde dava açılacağının belirtilmiş olduğu, bu itibarla davacı tahliye davası açma hakkını kazandığı tartışmasızdır. Mahkemece, ihtarnamelerin tebliğinin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre yapılmadığından davanın reddine karar verilmiş ise de, davalılar cevap dilekçesinde ihtarnamelerin tebliğ edilmediğine ilişkin bir savunma ileri sürmediklerine göre sonradan ileri sürülen bu savunma mahkemece nazara alınamaz.

O halde Mahkemece, ……ların sözleşmeye aykırı olarak kiralananı, sahibi oldukları davalı şirkete devretmekle akde aykırı davrandıklarından, davalı şirketin ise fuzuli şagil olması nedeniyle kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.