YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 08.03.2005 Esas: 2005 / 1474 Karar: 2005 / 4654

Alacaklının Satışa Çıkarılan Hacizli Malı Alacağa Mahsuben Alması – İhale Bedelinin Ödenmesi

Özet:

Haciz koyduran alacaklı, mahcuzu ihaleye girip satın alabilir. Kendisinden önce gelen başka alacaklı bulunmaması halinde, alacağı oranında satış bedeli ödemekten kaçınabilir. Başka haciz bulunması halinde sıra cetveli yapılması gerekir. Sıra cetveli yapılmadan, alacaklının alacağının ihale bedelini karşılayıp karşılamadığı saptanmadan alıcı alacaklıya ihale bedelini yatırması için mehil verilmesi hatalıdır.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Haciz koyduran alacaklının taşınırı (taşınmazı) ihale ile satın alması ve kendisinden önce gelen başka alacaklı bulunmaması halinde, alacağı oranında satış bedelini ödemekten kaçınabileceği, “satış bedelini, alacağına mahsup edebileceği”; satışa çıkarılan taşınırın (taşınmazın) alacaklı tarafından alacağına mahsuben alınmak istemesi ve taşınır (taşınmaz) üzerinde alıcının yaptığı takip nedeniyle koydurduğu hacizden önce konulmuş, başka haciz bulunması halinde ileride sıra cetveli yapılması gerekeceğinden ve henüz sıra cetveli yapılmamış olduğundan, alacaklının alacağının ihale bedelini karşılayıp karşılamadığı saptanıp ve dolayısıyla alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilmeden ve alıcıdan önce haciz koyduran 3. kişilerin alacaklarının miktarlarının ne olduğu dahi belirlenmeden alıcı alacaklıya ihale bedelini yatırılması için süre verilmesi yönündeki icra müdürlüğü kararı doğru değildir. O halde mahkemece bu açıklamalar doğrultusunda inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile ve yazılı gerekçe ile şikayetin reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 08.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.