İSTANBUL …. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ EK RAPORU

ESAS NO                    : 20../…

DAVACI                    : …………

VEKİLİ                      : Av. …………..

DAVALI                     : ………………

VEKİLİ                      : Av. …………

KONU                        : 23.03.2017 tarihli ara karar uyarınca hazırlanan bilirkişi ek raporudur.

 • İDDİA VE TALEP

Davacı vekili, 09.06.2015 tarihli dava dilekçesi ile özetle; davacının davalı gazetede emniyet muhabiri olarak 01.06.2006-19.12.2014 tarihleri arasında çalıştığını, iş sözleşmesinin 12.05.2014 tarihi itibariyle …………….’den davalı şirkete devredildiğini, davacının aldığı son brüt maaşın 4.273,00 TL, net maaşın 2.948,00 TL olduğunu, davacının, 19.12.2014 tarihinde düzenlenmiş bir ibraname ile kıdem ve ihbar tazminatlarını taksitler halinde aldığını, ayrıca 2007 gün olarak hesaplanan izin ücreti olarak 16.794,31 TL ve tatil günleri mesai ücreti olarak 481,50 TL ücretin taksitler halinde ödendiğini, davacının tüm çalışma süresi boyunca günde en az 3 saat olmak üzere fazla mesai yaptığını, ancak fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini, davacının hafta sonları izin kullandırılmadan çalıştırıldığını ve ücretinin ödenmediğini, davacının genel tatil günlerinde çalıştırılmış olmasına rağmen ücretlerinin ödenmediğini, davacıya yanlış hesaplama ile tatil günleri mesai ücreti denilerek 481,50 TL ödeme yapıldığını, fark alacağının ödenmediğini, davacının 207 günlük birikmiş izninin bulunduğunu, bu izinlerin kullandırılmadığını ve ücretinin peşin olarak davacıya ödenmediğini, bu ücreti peşin olarak ödemeyen davacının Basın İş Kanununa göre bu ücreti gazeteciye 2 kat olarak vermek zorunda olduğunu iddia ederek 10.000 TL fazla çalışma ücreti alacağının, 15.000 TL fazla çalışma ücreti alacağının %5 fazlasının, 3.000 TL hafta tatili çalışma ücreti alacağının, 5.000 TL hafta tatili çalışma ücreti alacağının %5 fazlasının, 2.000 TL genel tatil ücreti alacağının, 5.000 TL genel tatil ücreti alacağının %5 fazlasının, 5.000 TL yıllık izin ücreti alacağının tahsilini istemiştir.

Davacı vekili, tarihsiz itiraz dilekçesi ile özetle; davacı tanıklarından davacının günde 3 saat fazla çalışma yaptığının sabit olduğunu, genel tatil günleri çalışmasının eksik hesaplandığını, yıllık izin ücreti alacağının eksik ve hatalı değerlendirildiğini iddia etmiştir.

 • SAVUNMA VE CEVAP

Davalı vekili, 03.07.2015 tarihli cevap dilekçesi ile özetle; davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, davacının imzaladığı ibraname ile davalı şirketi ibra ettiğini, davacının 01.06.2006-19.12.2014 tarihleri arasında çalıştığını, davacının son brüt maaşının 4.273,00 TL, net 2.948,00 TL olduğunu, davacının fazla çalışmasının bulunmadığını, davacının adliyenin açılış ve kapanış saatlerinde görev ifa ettiğini, davacının tek başına görevini ifa etmediğini, diğer muhabirlerle genel yayın koordinatörü departmanında mesai paylaştıklarını, davacının günlük %5 fazla alacak talep edemeyeceğini iddia ederek davanın reddini istemiştir.

Davalı vekili, 03.09.2016 tarihli itiraz dilekçesi ile özetle; sadece tanık anlatımlarına göre yapılan hesaplamanın hatalı olduğunu, ücret alacaklarına hesaplanan %5 fazlasının, hakkaniyet indirimi yapıldıktan sonra hesaplanması gerektiğini iddia etmiştir.

 • TESPİT OLUNAN HUSUSLAR
 1. Celp ve ibraz olunan belgeler
 2. Dava dilekçesi ekinde, fesih bildiriminin, ibraname suretinin sunulduğu,
 3. Cevap dilekçesi ekinde, fesih ihbarının, ibraname suretinin, iş sözleşmesinin, yıllık izin formlarının, ücret bordrolarının sunulduğu,
 4. Beşiktaş SGM yazı cevabında, davacının hizmet dökümünün, işe giriş çıkış bildirgelerinin, işyeri tescil bilgilerinin gönderildiği tespit edilmiştir.

Tanık Beyanları

Davalı tanığı ……….., 23.02.2016 tarihli duruşmada; “davalı işveren nezdinde Eylül 2012 tarihinden itibaren insan kaynakları yetkilisi olarak çalıştığını, sahada çalışan muhabirlerin çalışma şekillerine ilişkin net bilgisinin bulunmadığını, davacının haber araştırma muhabiri olarak çalıştığını, ifade ettiği gibi çalışmalarının sahada geçtiğini, mesai saatlerine ilişkin bilgisinin olmadığını, genel tatil günlerinde çalıştıklarını, ancak ücretlerinin ödendiğini, haftada 6 gün çalıştığını, 1 gün tatil yaptığını, yıllık izin ücretlerinin ödendiğini, yıllık izinlerine ilişkin talepleri var ise kayıtlarının tutulduğunu, şirketin, izin talebi olan işçilere izin kullandırılmaması gibi bir durumun olmadığını” beyan etmiştir.

Davacı tanığı ………….., 03.05.2016 tarihli duruşmada; “aynı gruba bağlı ………….. 2001-Şubat 2013 tarihleri arasında istihbarat servisinde redaktör olarak çalıştığını, davacının İstanbul Emniyet Müdürlüğü basın odasında emniyet muhabiri olarak çalıştığını, normal şartlarda 09.00-19.00 saatleri arasında haftanın 6 günü çalıştığını, 1 gün tatil yaptığını, ancak işin mahiyeti gereği haftanın 4 günü ortalama 20.00’a kadar mesaisinin uzadığını, ayda 2 gün hafta tatili yapmadan çalıştığını, genel tatil günlerinin tamamında mesai yaptığını” beyan etmiştir.

Davacı tanığı ………….., 03.05.2016 tarihli duruşmada; “aynı gruba bağlı ……………. Eylül 2011-Şubat 2014 tarihleri arasında istihbarat servis muhabiri olarak çalıştığını, davacının da istihbarat muhabiri olarak çalıştığını, 08.30-20.00 saatleri arasında haftanın 6 günü çalıştığını, 1 gün tatil yaptığını, 1 yılın 30 günü 22.00’a kadar iş yoğunluğu nedeni ile mesaisinin devam ettiğini, yılda 15 hafta, hafta tatili yapmaksızın çalıştığını, genel tatil günlerinde mesaiye devam ettiğini, istihbarat servisinde vardiya sisteminin olmadığını, çalıştığı dönemde istihbarat servisinde 10 kişi çalıştığını, vardiyalı çalışma olmadığını, diğer işçilerin de aynı şartlarda çalıştığını” beyan etmiştir.

Davacı tanığı …………, 03.05.2016 tarihli duruşmada; “davalı işveren nezdinde 2002-Şubat 2013 tarihleri arasında genel yayın koordinatörü asistanı olarak çalıştığını, davacının vatan emniyet muhabiri olarak çalıştığını, 09.00-18.00 saatleri arasında normal şartlarda haftanın 7 günü çalıştığını, hemen hemen her gün bu mesai saatlerinin 3 saat uzadığını, ancak olağan dışı olaylarda ise evine gitse dahi telefon ile uyandırılarak emniyete geçmesinin istenildiğini, genel tatil günlerinde mesaiye devam ettiğini” beyan etmiştir.

 • HİZMET SÜRESİ

Taraflar arasında davacının hizmet süresi yönünden ihtilaf bulunmaması sebebiyle, davacının hizmet süresinin 01.06.2006-19.12.2014 tarihleri arasında 8 yıl 6 ay 23 gün olduğu tespit edilmiştir.

 • ÜCRET

Taraflar arasında ücret yönünden ihtilaf bulunmaması sebebiyle, davacının son brüt ücretinin 4.273,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

 • DEĞERLENDİRME VE HESAPLAMA

Dosya kapsamı tetkik edildiğinde, taraflar arasındaki ihtilafın, davacının fazla çalışma, genel tatil çalışma, hafta tatili çalışma ücreti ve bunların %5 fazlası ile yıllık izin ücreti alacaklarının bulunup bulunmadığı, alacakların zamanaşımına uğrayıp uğramadığı hususlarında olduğu tespit edilmiştir.

 1. Zamanaşımı itirazı yönünden:

Davalı vekili, davacının talep edilen alacaklarının zamanaşımına uğradığını iddia etmiştir.

 • Davacının yıllık izin ücreti alacağının 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olması ve bu alacağın, fesih tarihinde muaccel hale gelmesi sebebiyle, davanın 09.06.2015 tarihinde açılmış olması sebebiyle, yıllık izin ücreti alacağı zamanaşımına uğramamıştır.
 • Davacının talep ettiği diğer alacakların ücret alacağı olması, ücret alacaklarının 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olması ve bu alacakların alacağın doğduğu tarihte muaccel olması sebebiyle, dava tarihi (09.06.2015) tarihinden geriye dönük 5 yıllık dönem dikkate alındığında, 06/2010 dönem ücretinin 01.07.2010 tarihinde muaccel hale gelecek olması sebebiyle, 06/2010 döneminden önceki alacaklar zamanaşımına uğramıştır.

İbraname yönünden:

Dosyaya sunulan 19.12.2014 tarihli ibraname içeriğinin incelenmesi neticesinde, davacıya kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin ücreti, tatil günü mesai ücreti adı altında ödeme yapılacak rakamların belirtildiği, hesaplanan toplam ödemenin de 26.12.2014, 23.01.2015, 20.02.2015, 20.03.2015 tarihli vadelerle yapılacağının belirlendiği görülmektedir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 420. Maddesi ile işçi ile işveren arasındaki ibraname konusu düzenlenmiştir. Maddenin 2. Fıkrasına göre “İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

Bu durumda, dosyaya sunulan ibranamenin, iş akdinin feshi tarihinde düzenlenmiş olması sebebiyle, ibranamenin hükümsüz olduğu kanaatine varılmış olup, ibranamede belirtilen alacak rakamları ve davacı vekilinin beyanları doğrultusunda, ibraname makbuz niteliğinde değerlendirilecektir.

Fazla çalışma ücreti alacağı yönünden:

Davacı vekili, davacının tüm çalışma süresi boyunca günde en az 3 saat olmak üzere fazla mesai yaptığını, ancak fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacının fazla çalışmasının bulunmadığını, davacının adliyenin açılış ve kapanış saatlerinde görev ifa ettiğini, davacının tek başına görevini ifa etmediğini, diğer muhabirlerle genel yayın koordinatörü departmanında mesai paylaştıklarını iddia etmiştir.

Dosyaya sunulan imzasız ücret bordrolarının incelenmesinden, 05/2011, 10-12/2012, 02-06-09-10-11-12/2013, 02-05-06-10-11-12/2014 dönemlerinde davacıya fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirildiği ve ödemesinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 24.01.2012 tarih, 2012/1470 Esas, 2012/1646 Karar sayılı kararında, “İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.” içtihadını benimsemiştir.

Dosya kapsamında davacının çalışma sürelerini gösterir yazılı delil bulunmaması sebebiyle, davacının 05/2011, 10-12/2012, 02-06-09-10-11-12/2013, 02-05-06-10-11-12/2014 dönemlerine ilişkin fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kanaatine ulaşılmıştır.

Diğer dönemler için ise, çalışma olgusunun her türlü delille ispatlanması imkanı bulunmaktadır.

Bu hususta dinlenen tanıklardan;

Davalı tanığı ……….., sahada çalışan muhabirlerin çalışma şekillerine ilişkin net bilgisinin bulunmadığını, davacının haber araştırma muhabiri olarak çalıştığını, ifade ettiği gibi çalışmalarının sahada geçtiğini, mesai saatlerine ilişkin bilgisinin olmadığını

Davacı tanığı ……………, normal şartlarda 09.00-19.00 saatleri arasında haftanın 6 günü çalıştığını, 1 gün tatil yaptığını, ancak işin mahiyeti gereği haftanın 4 günü ortalama 20.00’a kadar mesaisinin uzadığını

Davacı tanığı ………….., 08.30-20.00 saatleri arasında haftanın 6 günü çalıştığını, 1 gün tatil yaptığını, 1 yılın 30 günü 22.00’a kadar iş yoğunluğu nedeni ile mesaisinin devam ettiğini

Davacı tanığı ………….., 03.05.2016 tarihli duruşmada; 09.00-18.00 saatleri arasında normal şartlarda haftanın 7 günü çalıştığını, hemen hemen her gün bu mesai saatlerinin 3 saat uzadığını, ancak olağan dışı olaylarda ise evine gitse dahi telefon ile uyandırılarak emniyete geçmesinin istenildiğini beyan etmişlerdir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 14.09.2015 tarih, 2014/12825 Esas, 2015/25389 Karar sayılı kararı ile

İş Kanunu 41. maddesi ve Fazla Çalışma Yönetmeliğinin 3. maddesi uyarınca, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışma, fazla çalışma sayılır. Deniz İş Kanunu’nun 26/1. maddesine göre, genel anlamda iş süresi günde sekiz saat, haftada kırk sekiz saattir. Basın İş Kanunu’nun ek-1. maddesi uyarınca, basın çalışanlarının günlük çalışma süresi, gece ve gündüz dönemleri için sekiz saattir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 398. maddesine göre fazla çalışma, ilgili kanunlarda belirlenen normal çalışma süresinin üzerinde ve işçinin rızasıyla yapılan çalışmadır. Kanun koyucu, Borçlar Kanunu’na tâbi iş ilişkileri için geçerli olacak haftalık veya günlük azami çalışma süresi belirlememiştir. Ancak anılan Yasanın 402. maddesinin gerekçesinde 4857 sayılı Yasaya atıfta bulunulduğundan, kanun koyucunun amacının haftalık kırk beş saati aşan çalışmaları fazla çalışma saydığı sonucuna varılmalıdır.” içtihadını benimsemiştir.

Bu durumda, davacının haftanın 2 günü 09.00-19.00 saatleri arasında, 1 saat ara dinlenme süresi düşüldükten sonra günde 9 saat, haftanın 4 günü 09.00-20.00 saatleri arasında, 1,5 saat ara dinlenme süresi düşüldükten sonra günde 9,5 saat çalıştığı kanaatine ulaşılmıştır. Böylece davacının haftalık çalışma süresi (9 saat x 2 gün) + (9,5 saat x 4 gün) = 56 saat, haftalık fazla çalışma süresi 56 saat – 48 saat = 8 saat olarak tespit edilmiştir.

Davacının çalışma süresi, davacı tanıklarının, ağırlıklı olan beyanlarına göre tespit edilmiş olması sebebiyle, davacı vekilinin bu yöndeki itirazlarına iştirak edilmemiştir.

Aynı zamanda, çalışma olgusunu ispat yükü davacı işçide olması, davacının ispat yükümlülüğünü tanık anlatımları ile yerine getirmiş olması sebebiyle, tanık anlatımlarına itibar edilerek hesaplama yapıldığından, davalı vekilinin bu yöndeki beyanlarına iştirak edilmemiştir.

Bu durumda, davacının haftalık 8 saat, aylık 8 saat x 4 hafta = 32 saat olarak tespit edilen çalışma süresi, bordrolarda yapılan ödeme dönemleri ve yıllık izinde geçen süreler dışlanarak hesaplanacaktır.

HESAPLAMA SÜRESİ   BRÜT ÜCRET           FAZLA ÇALIŞMA SAATİ     HAFTA   TOPLAM
Haziran 2010 arası 2.562,67 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 546,70 TL
Temmuz 2010 arası 2.562,67 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 546,70 TL
Ağustos 2010 arası 2.562,67 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 546,70 TL
Eylül 2010 arası 2.562,67 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 546,70 TL
Ekim 2010 arası 2.562,67 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 546,70 TL
Kasım 2010 arası 2.562,67 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 546,70 TL
Aralık 2010 arası 2.562,67 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 546,70 TL
Ocak 2011 arası 2.562,67 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 546,70 TL
Şubat 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Mart 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Nisan 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Haziran 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Temmuz 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Ağustos 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Eylül 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Ekim 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Kasım 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Aralık 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Ocak 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Şubat 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Mart 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Nisan 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Mayıs 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Haziran 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Temmuz 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Ağustos 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Eylül 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Kasım 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Ocak 2013 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Mart 2013 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 744,83 TL
Nisan 2013 arası 3.840,51 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 819,31 TL
Mayıs 2013 arası 3.840,51 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 819,31 TL
Temmuz 2013 arası 3.840,51 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 819,31 TL
Ağustos 2013 arası 3.840,51 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 819,31 TL
Ocak 2014 arası 3.840,51 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 819,31 TL
Mart 2014 arası 4.273,00 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 911,57 TL
Nisan 2014 arası 4.273,00 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 911,57 TL
Temmuz 2014 arası 4.273,00 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 911,57 TL
Ağustos 2014 arası 4.273,00 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 911,57 TL
Eylül 2014 arası 4.273,00 TL / 225 x 1,5 x 8 saat x 4 = 911,57 TL
+ ____________
Toplam Brüt = 29.414,24 TL
Sigorta Primi %14 = 4.117,99 TL
İşsizlik Sigorta Primi %1 = 294,14 TL
____________
Vergiye Tabi Ücret = 25.002,11 TL
% 15 Gelir Vergisi Kesintisi = 4.350,42 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 223,25 TL
____________
Net Fazla Çalışma Ücreti Alacağı   = 20.428,43 TL

 Basın İş Kanunu Ek madde 1 “Fazla çalışmalara ait ücretin, müteakip ücret tediyesiyle birlikte ödenmesi mecburidir. Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için % 5 fazlasıyla ödenir.” Hükmünü düzenlemiştir. Bu sebeple, davacının talebi doğrultusunda, davacının fazla çalışma ücreti alacaklarının günlük % 5 fazlası, tahakkuk eden her ayı takip eden ayın başından itibaren hesaplanacaktır.

HAK EDİLEN ÜCRET HAK EDİLDİĞİ TARİH DAVA TARİHİ TOPLAM GÜN FAİZ ORANI   TOPLAM
546,70 TL 1.07.2010 9.06.2015 1778 5% = 48.601,89 TL
546,70 TL 1.08.2010 9.06.2015 1748 5% = 47.781,84 TL
546,70 TL 1.09.2010 9.06.2015 1718 5% = 46.961,78 TL
546,70 TL 1.10.2010 9.06.2015 1688 5% = 46.141,73 TL
546,70 TL 1.11.2010 9.06.2015 1658 5% = 45.321,67 TL
546,70 TL 1.12.2010 9.06.2015 1628 5% = 44.501,62 TL
546,70 TL 1.01.2011 9.06.2015 1598 5% = 43.681,56 TL
546,70 TL 1.02.2011 9.06.2015 1568 5% = 42.861,51 TL
744,83 TL 1.03.2011 9.06.2015 1538 5% = 57.277,25 TL
744,83 TL 1.04.2011 9.06.2015 1508 5% = 56.160,01 TL
744,83 TL 1.05.2011 9.06.2015 1478 5% = 55.042,77 TL
744,83 TL 1.07.2011 9.06.2015 1418 5% = 52.808,29 TL
744,83 TL 1.08.2011 9.06.2015 1388 5% = 51.691,04 TL
744,83 TL 1.09.2011 9.06.2015 1358 5% = 50.573,80 TL
744,83 TL 1.10.2011 9.06.2015 1328 5% = 49.456,56 TL
744,83 TL 1.11.2011 9.06.2015 1298 5% = 48.339,32 TL
744,83 TL 1.12.2011 9.06.2015 1268 5% = 47.222,08 TL
744,83 TL 1.01.2012 9.06.2015 1238 5% = 46.104,84 TL
744,83 TL 1.02.2012 9.06.2015 1208 5% = 44.987,60 TL
744,83 TL 1.03.2012 9.06.2015 1178 5% = 43.870,35 TL
744,83 TL 1.04.2012 9.06.2015 1148 5% = 42.753,11 TL
744,83 TL 1.05.2012 9.06.2015 1118 5% = 41.635,87 TL
744,83 TL 1.06.2012 9.06.2015 1088 5% = 40.518,63 TL
744,83 TL 1.07.2012 9.06.2015 1058 5% = 39.401,39 TL
744,83 TL 1.08.2012 9.06.2015 1028 5% = 38.284,15 TL
744,83 TL 1.09.2012 9.06.2015 998 5% = 37.166,90 TL
744,83 TL 1.10.2012 9.06.2015 968 5% = 36.049,66 TL
744,83 TL 1.12.2012 9.06.2015 908 5% = 33.815,18 TL
744,83 TL 1.02.2013 9.06.2015 848 5% = 31.580,70 TL
744,83 TL 1.04.2013 9.06.2015 788 5% = 29.346,21 TL
819,31 TL 1.05.2013 9.06.2015 758 5% = 31.051,80 TL
819,31 TL 1.06.2013 9.06.2015 728 5% = 29.822,84 TL
819,31 TL 1.08.2013 9.06.2015 668 5% = 27.364,91 TL
819,31 TL 1.09.2013 9.06.2015 638 5% = 26.135,95 TL
819,31 TL 1.02.2014 9.06.2015 488 5% = 19.991,13 TL
911,57 TL 1.04.2014 9.06.2015 428 5% = 19.507,67 TL
911,57 TL 1.05.2014 9.06.2015 398 5% = 18.140,31 TL
911,57 TL 1.08.2014 9.06.2015 308 5% = 14.038,23 TL
911,57 TL 1.09.2014 9.06.2015 278 5% = 12.670,87 TL
911,57 TL 1.10.2014 9.06.2015 248 5% = 11.303,51 TL
+ __________
Toplam Brüt = 1.549.966,54 TL
Sigorta Primi %14 = 216.995,32 TL
İşsizlik Sigorta Primi %1 = 15.499,67 TL
__________
Vergiye Tabi Ücret = 1.317.471,56 TL
%15 Gelir Vergisi Kesintisi = 449.565,05 TL
%07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 1.646,99 TL
__________
Fazla Çalışma Ücreti Alacağının Net %5 fazlası   = 866.259,52 TL

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 27.06.2016 tarih, 2015/12488 Esas, 2016/19313 Karar sayılı kararı ile “Davacı fazla çalışma ücretinin gününde ödenmemesinden kaynaklanan günlük %5 fazlasının ödetilmesi isteğinde bulunmuştur. Mahkemece fazla çalışma günlük % 5 fazlalığına dair hesaplanan tutardan % 15 oranında indirime gidilerek hüküm kurulmuştur. Mahkemece, fazla çalışma % 5 fazlalığının asıl alacağın dört katından fazla olmayacak şekilde indirime gidilerek bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” İçtihadı doğrultusunda, nihai değerlendirme Sayın Mahkemeye aittir.

Genel tatil çalışma ücreti alacağı yönünden:

Davacı vekili, davacının genel tatil günlerinde çalıştırılmış olmasına rağmen ücretlerinin ödenmediğini, davacıya yanlış hesaplama ile tatil günleri mesai ücreti denilerek 481,50 TL ödeme yapıldığını, fark alacağının ödenmediğini iddia etmiştir.

Dosyaya sunulan imzasız ücret bordrolarının incelenmesinden, 10-12/2010, 01-02-06-08-10-12/2011, 06-07/2012 dönemlerinde davacıya tatil mesaisi adı altında ücret tahakkuk ettirildiği ve ödemesinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Fazla çalışma ücreti konusundaki değerlendirme ve tespitler burada da geçerli olup, davacının bu dönemlerde, tahakkuk ettirilen günlerden daha fazla genel tatil gününde çalıştığını yazılı delil ile ispatlaması imkanı bulunmaktadır. Bununla beraber, dosya kapsamında, bu hususta yazılı delil bulunmamaktadır.

Diğer dönemler için ise, çalışma olgusunun her türlü delille ispatlanması imkanı bulunmaktadır.

Bu hususta dinlenen tanıklardan;

Davalı tanığı ……., sahada çalışan muhabirlerin çalışma şekillerine ilişkin net bilgisinin bulunmadığını, davacının haber araştırma muhabiri olarak çalıştığını, ifade ettiği gibi çalışmalarının sahada geçtiğini

Davacı tanığı ……………, genel tatil günlerinin tamamında mesai yaptığını

Davacı tanığı …………, genel tatil günlerinde mesaiye devam ettiğini

Davacı tanığı …………….., genel tatil günlerinde mesaiye devam ettiğini beyan etmişlerdir.

Bu durumda, davacının, Pazar günleri, ücret bordrosu ile tahakkuk ettirilen dönemler ve yıllık izinde geçen süreler haricindeki genel tatil günlerinde çalıştığı kanaati ile hesaplama yapılacaktır.

HESAPLAMA SÜRESİ   BRÜT ÜCRET           ÇALIŞILAN GENEL TATİL GÜNÜ     TOPLAM
Haziran 2010 arası 2.562,67 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Temmuz 2010 arası 2.562,67 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Ağustos 2010 arası 2.562,67 TL / 30 gün x 1 x 1 gün = 85,42 TL
Eylül 2010 arası 2.562,67 TL / 30 gün x 1 x 3,5 gün = 298,98 TL
Kasım 2010 arası 2.562,67 TL / 30 gün x 1 x 4,5 gün = 384,40 TL
Mart 2011 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Nisan 2011 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 1 gün = 116,38 TL
Mayıs 2011 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 1 gün = 116,38 TL
Temmuz 2011 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Eylül 2011 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 1 gün = 116,38 TL
Kasım 2011 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 3,5 gün = 407,33 TL
Ocak 2012 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Şubat 2012 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Mart 2012 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Nisan 2012 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 1 gün = 116,38 TL
Mayıs 2012 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 2 gün = 232,76 TL
Ağustos 2012 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 3,5 gün = 407,33 TL
Eylül 2012 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Ekim 2012 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 4,5 gün = 523,71 TL
Kasım 2012 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Aralık 2012 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Ocak 2013 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 1 gün = 116,38 TL
Şubat 2013 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Mart 2013 arası 3.491,38 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Nisan 2013 arası 3.840,51 TL / 30 gün x 1 x 1 gün = 128,02 TL
Mayıs 2013 arası 3.840,51 TL / 30 gün x 1 x 1 gün = 128,02 TL
Haziran 2013 arası 3.840,51 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Temmuz 2013 arası 3.840,51 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Ağustos 2013 arası 3.840,51 TL / 30 gün x 1 x 4,5 gün = 576,08 TL
Eylül 2013 arası 3.840,51 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Ekim 2013 arası 3.840,51 TL / 30 gün x 1 x 6 gün = 768,10 TL
Kasım 2013 arası 3.840,51 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Aralık 2013 arası 3.840,51 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Ocak 2014 arası 3.840,51 TL / 30 gün x 1 x 1 gün = 128,02 TL
Şubat 2014 arası 4.273,00 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Mart 2014 arası 4.273,00 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Nisan 2014 arası 4.273,00 TL / 30 gün x 1 x 1 gün = 142,43 TL
Mayıs 2014 arası 4.273,00 TL / 30 gün x 1 x 2 gün = 284,87 TL
Haziran 2014 arası 4.273,00 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Temmuz 2014 arası 4.273,00 TL / 30 gün x 1 x 3 gün = 427,30 TL
Ağustos 2014 arası 4.273,00 TL / 30 gün x 1 x 1 gün = 142,43 TL
Eylül 2014 arası 4.273,00 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Ekim 2014 arası 4.273,00 TL / 30 gün x 1 x 5 gün = 712,17 TL
Kasım 2014 arası 4.273,00 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
Aralık 2014 arası 4.273,00 TL / 30 gün x 1 x 0 gün = 0,00 TL
+ ___________
Toplam Brüt = 6.359,25 TL
Sigorta Primi %14 = 890,29 TL
İşsizlik Sigorta Primi %1 = 63,59 TL
___________
Vergiye Tabi Ücret = 5.405,36 TL
% 15 Gelir Vergisi Kesintisi = 810,80 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 48,27 TL
___________
Net Genel Tatil Ücreti Alacağı   = 4.546,29 TL

 Davacı vekilinin beyanı ve ibraname doğrultusunda davacıya 481,50 TL ödeme yapıldığı tespit edildiğinden, davacının bakiye genel tatil ücreti alacağı 4.546,29 TL – 481,50 TL = 4.064,79 TL olarak hesaplanmıştır.

Basın İş Kanunu Ek madde 1 “Fazla çalışmalara ait ücretin, müteakip ücret tediyesiyle birlikte ödenmesi mecburidir. Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için % 5 fazlasıyla ödenir.” Hükmünü düzenlemiştir. Bu sebeple, davacının talebi doğrultusunda, davacının genel tatil çalışma ücreti alacaklarının günlük % 5 fazlası, tahakkuk eden her ayı takip eden ayın başından itibaren hesaplanacaktır.

HAK EDİLEN ÜCRET HAK EDİLDİĞİ TARİH DAVA TARİHİ TOPLAM GÜN FAİZ ORANI   TOPLAM
0,00 TL 1.07.2010 9.06.2015 1778 5% = 0,00 TL
0,00 TL 1.08.2010 9.06.2015 1748 5% = 0,00 TL
85,42 TL 1.09.2010 9.06.2015 1718 5% = 7.337,78 TL
298,98 TL 1.10.2010 9.06.2015 1688 5% = 25.233,76 TL
384,40 TL 1.12.2010 9.06.2015 1628 5% = 31.290,20 TL
0,00 TL 1.04.2011 9.06.2015 1508 5% = 0,00 TL
116,38 TL 1.05.2011 9.06.2015 1478 5% = 8.600,43 TL
116,38 TL 1.06.2011 9.06.2015 1448 5% = 8.425,86 TL
0,00 TL 1.08.2011 9.06.2015 1388 5% = 0,00 TL
116,38 TL 1.10.2011 9.06.2015 1328 5% = 7.727,59 TL
407,33 TL 1.12.2011 9.06.2015 1268 5% = 25.824,57 TL
0,00 TL 1.02.2012 9.06.2015 1208 5% = 0,00 TL
0,00 TL 1.03.2012 9.06.2015 1178 5% = 0,00 TL
0,00 TL 1.04.2012 9.06.2015 1148 5% = 0,00 TL
116,38 TL 1.05.2012 9.06.2015 1118 5% = 6.505,60 TL
232,76 TL 1.06.2012 9.06.2015 1088 5% = 12.662,07 TL
407,33 TL 1.09.2012 9.06.2015 998 5% = 20.325,65 TL
0,00 TL 1.10.2012 9.06.2015 968 5% = 0,00 TL
523,71 TL 1.11.2012 9.06.2015 938 5% = 24.561,86 TL
0,00 TL 1.12.2012 9.06.2015 908 5% = 0,00 TL
0,00 TL 1.01.2013 9.06.2015 878 5% = 0,00 TL
116,38 TL 1.02.2013 9.06.2015 848 5% = 4.934,48 TL
0,00 TL 1.03.2013 9.06.2015 818 5% = 0,00 TL
0,00 TL 1.04.2013 9.06.2015 788 5% = 0,00 TL
128,02 TL 1.05.2013 9.06.2015 758 5% = 4.851,84 TL
128,02 TL 1.06.2013 9.06.2015 728 5% = 4.659,82 TL
0,00 TL 1.07.2013 9.06.2015 698 5% = 0,00 TL
0,00 TL 1.08.2013 9.06.2015 668 5% = 0,00 TL
576,08 TL 1.09.2013 9.06.2015 638 5% = 18.376,84 TL
0,00 TL 1.10.2013 9.06.2015 608 5% = 0,00 TL
768,10 TL 1.11.2013 9.06.2015 578 5% = 22.198,15 TL
0,00 TL 1.12.2013 9.06.2015 548 5% = 0,00 TL
0,00 TL 1.01.2014 9.06.2015 518 5% = 0,00 TL
128,02 TL 1.02.2014 9.06.2015 488 5% = 3.123,61 TL
0,00 TL 1.03.2014 9.06.2015 458 5% = 0,00 TL
0,00 TL 1.04.2014 9.06.2015 428 5% = 0,00 TL
142,43 TL 1.05.2014 9.06.2015 398 5% = 2.834,42 TL
284,87 TL 1.06.2014 9.06.2015 368 5% = 5.241,55 TL
0,00 TL 1.07.2014 9.06.2015 338 5% = 0,00 TL
427,30 TL 1.08.2014 9.06.2015 308 5% = 6.580,42 TL
142,43 TL 1.09.2014 9.06.2015 278 5% = 1.979,82 TL
0,00 TL 1.10.2014 9.06.2015 248 5% = 0,00 TL
712,17 TL 1.11.2014 9.06.2015 218 5% = 7.762,62 TL
0,00 TL 1.12.2014 9.06.2015 188 5% = 0,00 TL
0,00 TL 1.01.2015 9.06.2015 158 5% = 0,00 TL
+ __________
Toplam Brüt = 261.038,96 TL
Sigorta Primi %14 = 36.545,45 TL
İşsizlik Sigorta Primi %1 = 2.610,39 TL
__________
Vergiye Tabi Ücret = 221.883,12 TL
%15 Gelir Vergisi Kesintisi = 66.109,09 TL
%07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 1.981,29 TL
__________
Genel Tatil Ücreti Alacağının Net %5 fazlası   = 153.792,74 TL

Hafta tatili çalışma ücreti alacağı yönünden:

Davacı vekili, davacının hafta sonları izin kullandırılmadan çalıştırıldığını ve ücretinin ödenmediğini iddia etmiştir.

Ücret bordrolarının incelenmesinde, davacıya hafta tatili ücreti adı altında yapılmış herhangi bir ödemeye rastlanmamıştır.

Bu hususta dinlenen tanıklardan;

Davalı tanığı ……………, sahada çalışan muhabirlerin çalışma şekillerine ilişkin net bilgisinin bulunmadığını, davacının haber araştırma muhabiri olarak çalıştığını, ifade ettiği gibi çalışmalarının sahada geçtiğini

Davacı tanığı ……………, ayda 2 gün hafta tatili yapmadan çalıştığını

Davacı tanığı ………………., yılda 15 hafta, hafta tatili yapmaksızın çalıştığını

Davacı tanığı ……………….., 09.00-18.00 saatleri arasında normal şartlarda haftanın 7 günü çalıştığını beyan etmişlerdir.

Bu durumda, davacının ayda 2 hafta tatili gününde, 09.00-19.00 saatleri arasında, 1 saat ara dinlenme süresi düşüldükten sonra günde 9 saat çalıştığı kanaati ile hesaplama yapılacak, yıllık izinde geçen süreler dışlanacaktır.

HESAPLAMA SÜRESİ   BRÜT ÜCRET           SAAT     HAFTA   TOPLAM
Haziran 2010 arası 2.562,67 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 307,52 TL
Temmuz 2010 arası 2.562,67 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 307,52 TL
Ağustos 2010 arası 2.562,67 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 307,52 TL
Eylül 2010 arası 2.562,67 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 307,52 TL
Ekim 2010 arası 2.562,67 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 0 = 0,00 TL
Kasım 2010 arası 2.562,67 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 307,52 TL
Aralık 2010 arası 2.562,67 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 307,52 TL
Ocak 2011 arası 2.562,67 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 307,52 TL
Şubat 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Mart 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Nisan 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Mayıs 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Haziran 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Temmuz 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Ağustos 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Eylül 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Ekim 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Kasım 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Aralık 2011 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 1 = 209,48 TL
Ocak 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Şubat 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Mart 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Nisan 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Mayıs 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Haziran 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Temmuz 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Ağustos 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Eylül 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Ekim 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Kasım 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Aralık 2012 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Ocak 2013 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Şubat 2013 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Mart 2013 arası 3.491,38 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 418,97 TL
Nisan 2013 arası 3.840,51 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 460,86 TL
Mayıs 2013 arası 3.840,51 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 460,86 TL
Haziran 2013 arası 3.840,51 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 460,86 TL
Temmuz 2013 arası 3.840,51 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 460,86 TL
Ağustos 2013 arası 3.840,51 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 460,86 TL
Eylül 2013 arası 3.840,51 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 460,86 TL
Ekim 2013 arası 3.840,51 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 460,86 TL
Kasım 2013 arası 3.840,51 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 460,86 TL
Aralık 2013 arası 3.840,51 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 0 = 0,00 TL
Ocak 2014 arası 3.840,51 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 460,86 TL
Şubat 2014 arası 4.273,00 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 512,76 TL
Mart 2014 arası 4.273,00 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 512,76 TL
Nisan 2014 arası 4.273,00 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 512,76 TL
Mayıs 2014 arası 4.273,00 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 512,76 TL
Haziran 2014 arası 4.273,00 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 512,76 TL
Temmuz 2014 arası 4.273,00 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 512,76 TL
Ağustos 2014 arası 4.273,00 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 512,76 TL
Eylül 2014 arası 4.273,00 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 512,76 TL
Ekim 2014 arası 4.273,00 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 512,76 TL
Kasım 2014 arası 4.273,00 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 512,76 TL
Aralık 2014 arası 4.273,00 TL / 225 x 1,5 x 9 saat x 2 = 512,76 TL
+ __________
Toplam Brüt = 22.624,38 TL
Sigorta Primi %14 = 3.167,41 TL
İşsizlik Sigorta Primi %1 = 226,24 TL
__________
Vergiye Tabi Ücret = 19.230,72 TL
% 15 Gelir Vergisi Kesintisi = 3.196,14 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 171,72 TL
__________
Net Hafta Tatili Ücreti Alacağı   = 15.862,86 TL

Basın İş Kanunu Ek madde 1 “Fazla çalışmalara ait ücretin, müteakip ücret tediyesiyle birlikte ödenmesi mecburidir. Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için % 5 fazlasıyla ödenir.” Hükmünü düzenlemiştir. Bu sebeple, davacının talebi doğrultusunda, davacının hafta tatili çalışma ücreti alacaklarının günlük % 5 fazlası, tahakkuk eden her ayı takip eden ayın başından itibaren hesaplanacaktır.

HAK EDİLEN ÜCRET HAK EDİLDİĞİ TARİH DAVA TARİHİ TOPLAM GÜN FAİZ ORANI   TOPLAM
307,52 TL 1.07.2010 9.06.2015 1778 5% = 27.338,56 TL
307,52 TL 1.08.2010 9.06.2015 1748 5% = 26.877,28 TL
307,52 TL 1.09.2010 9.06.2015 1718 5% = 26.416,00 TL
307,52 TL 1.10.2010 9.06.2015 1688 5% = 25.954,72 TL
0,00 TL 1.11.2010 9.06.2015 1658 5% = 0,00 TL
307,52 TL 1.12.2010 9.06.2015 1628 5% = 25.032,16 TL
307,52 TL 1.01.2011 9.06.2015 1598 5% = 24.570,88 TL
307,52 TL 1.02.2011 9.06.2015 1568 5% = 24.109,60 TL
418,97 TL 1.03.2011 9.06.2015 1538 5% = 32.218,45 TL
418,97 TL 1.04.2011 9.06.2015 1508 5% = 31.590,01 TL
418,97 TL 1.05.2011 9.06.2015 1478 5% = 30.961,56 TL
418,97 TL 1.06.2011 9.06.2015 1448 5% = 30.333,11 TL
418,97 TL 1.07.2011 9.06.2015 1418 5% = 29.704,66 TL
418,97 TL 1.08.2011 9.06.2015 1388 5% = 29.076,21 TL
418,97 TL 1.09.2011 9.06.2015 1358 5% = 28.447,76 TL
418,97 TL 1.10.2011 9.06.2015 1328 5% = 27.819,32 TL
418,97 TL 1.11.2011 9.06.2015 1298 5% = 27.190,87 TL
418,97 TL 1.12.2011 9.06.2015 1268 5% = 26.562,42 TL
209,48 TL 1.01.2012 9.06.2015 1238 5% = 12.966,99 TL
418,97 TL 1.02.2012 9.06.2015 1208 5% = 25.305,52 TL
418,97 TL 1.03.2012 9.06.2015 1178 5% = 24.677,07 TL
418,97 TL 1.04.2012 9.06.2015 1148 5% = 24.048,63 TL
418,97 TL 1.05.2012 9.06.2015 1118 5% = 23.420,18 TL
418,97 TL 1.06.2012 9.06.2015 1088 5% = 22.791,73 TL
418,97 TL 1.07.2012 9.06.2015 1058 5% = 22.163,28 TL
418,97 TL 1.08.2012 9.06.2015 1028 5% = 21.534,83 TL
418,97 TL 1.09.2012 9.06.2015 998 5% = 20.906,38 TL
418,97 TL 1.10.2012 9.06.2015 968 5% = 20.277,94 TL
418,97 TL 1.11.2012 9.06.2015 938 5% = 19.649,49 TL
418,97 TL 1.12.2012 9.06.2015 908 5% = 19.021,04 TL
418,97 TL 1.01.2013 9.06.2015 878 5% = 18.392,59 TL
418,97 TL 1.02.2013 9.06.2015 848 5% = 17.764,14 TL
418,97 TL 1.03.2013 9.06.2015 818 5% = 17.135,69 TL
418,97 TL 1.04.2013 9.06.2015 788 5% = 16.507,24 TL
460,86 TL 1.05.2013 9.06.2015 758 5% = 17.466,64 TL
460,86 TL 1.06.2013 9.06.2015 728 5% = 16.775,35 TL
460,86 TL 1.07.2013 9.06.2015 698 5% = 16.084,06 TL
460,86 TL 1.08.2013 9.06.2015 668 5% = 15.392,76 TL
460,86 TL 1.09.2013 9.06.2015 638 5% = 14.701,47 TL
460,86 TL 1.10.2013 9.06.2015 608 5% = 14.010,18 TL
460,86 TL 1.11.2013 9.06.2015 578 5% = 13.318,89 TL
460,86 TL 1.12.2013 9.06.2015 548 5% = 12.627,60 TL
0,00 TL 1.01.2014 9.06.2015 518 5% = 0,00 TL
460,86 TL 1.02.2014 9.06.2015 488 5% = 11.245,01 TL
512,76 TL 1.03.2014 9.06.2015 458 5% = 11.742,20 TL
512,76 TL 1.04.2014 9.06.2015 428 5% = 10.973,06 TL
512,76 TL 1.05.2014 9.06.2015 398 5% = 10.203,92 TL
512,76 TL 1.06.2014 9.06.2015 368 5% = 9.434,78 TL
512,76 TL 1.07.2014 9.06.2015 338 5% = 8.665,64 TL
512,76 TL 1.08.2014 9.06.2015 308 5% = 7.896,50 TL
512,76 TL 1.09.2014 9.06.2015 278 5% = 7.127,36 TL
512,76 TL 1.10.2014 9.06.2015 248 5% = 6.358,22 TL
512,76 TL 1.11.2014 9.06.2015 218 5% = 5.589,08 TL
512,76 TL 1.12.2014 9.06.2015 188 5% = 4.819,94 TL
512,76 TL 1.01.2015 9.06.2015 158 5% = 4.050,80 TL
+ __________
 Toplam Brüt = 1.019.249,82 TL
 Sigorta Primi %14 = 142.694,97 TL
İşsizlik Sigorta Primi %1 = 10.192,50 TL
__________
 Vergiye Tabi Ücret = 866.362,35 TL
 %15 Gelir Vergisi Kesintisi = 291.676,82 TL
%07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 7.736,11 TL
__________
Hafta Tatili Çalışma Ücreti Alacağının Net %5 fazlası   = 566.949,42 TL

Yıllık izin ücreti alacağı yönünden:

Davacı vekili, davacının 207 günlük birikmiş izninin bulunduğunu, bu izinlerin kullandırılmadığını ve ücretinin peşin olarak davacıya ödenmediğini, bu ücreti peşin olarak ödemeyen davacının Basın İş Kanununa göre bu ücreti gazeteciye 2 kat olarak vermek zorunda olduğunu iddia etmiştir.

Taraflar arasında, davacının 207 günlük yıllık izin ücreti alacağının bulunduğu ve bu ödemenin yapıldığı konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Taraflar arasındaki ihtilaf, davacının 2007 günlük yıllık izin ücreti alacağının, fesih ile birlikte 5953 sayılı Basın İş Kanununun 29. Maddesi kapsamında 2 katı olarak ödenmesi gerekip gerekmediği konusundadır.

5953 sayılı Basın İş Kanununun 29. Maddesi “Gazeteciye bu Kanunun 21 inci maddesinde yazılı yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekûnunun üç katı kadar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir.” Hükmünü düzenlemiştir.

Bununla beraber, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 26.05.2016 tarih, 2016/17847 Esas, 2016/12494 Karar sayılı kararı ile “5953 sayılı Basın İş Kanunu’nun 29. maddesine göre “Gazeteciye bu Kanunun 21 inci maddesinde yazılı yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı kadar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir. Kanunun 21. maddesinde meslekteki kıdemine göre kullanacağı izin süresi belirtilirken son fıkrasında “izin hakkından feragat edilemeyeceği” açıkça vurgulanmıştır. 29. maddeden gazeteci çalışırken uygulanması gereken bir yaptırım düzenlediği, çalışırken izin vermeyen veya izin verildiği halde izin ücreti ödenmeyen işveren hakkında uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır. Dairemizin kararlılık kazanan dönem ücreti üzerinden ödenmesi gereken izin ücreti, bu kullandırılmayan veya kullandırılmasına rağmen ücreti ödenmeyen ücrettir. Ancak bunun için gazetecinin çalışırken talep etmesine rağmen izin kullandırılmadığını veya izin verilmediğini iddia etmesi gerekir. Çalışırken bu yönde talebi olmayan gazetecinin, fesih nedeni ile son ücret üzerinden hesaplanacak izin ücreti, 21. maddedeki sürelerle sınırlıdır. Başka bir anlatımla fesih nedeni ile son ücret üzerinden hesaplanacak izin ücreti 29. madde gereği 2 kat hesaplanamaz. 

Dosya içeriğine göre davacının çalışırken yıllık izin talebinde bulunmasına rağmen izin kullandırılmadığını veya izin verilmesine rağmen ücretinin ödenmediğini iddia etmiş değildir. Bu nedenle 21. maddeye göre kullanılmayan izinlerin, 29. madde uyarınca iki katı alınarak hesaplanması Dairemiz uygulamasına göre hatalıdır. Davacı iş sözleşmesinin feshinden sonra kullandırılmayan yıllık ücretli izinlerin karşılığı ücret alacağını talep ettiğine göre, 21. madde uyarınca kullandırılmayan toplam izin süresi, 29. madde uygulanmadan son ücret üzerinden hesaplanmalıdır.” içtihadı benimsenmiştir.

Bu durumda, davacının, 5953 sayılı Basın İş Kanununun 29. Maddesi doğrultusunda, kullanmadığı yıllık izinlerin 2 katını talep edemeyeceği kanaati ile hesaplama yapılmayacaktır.

Bununla beraber, davacı vekilinin itirazları doğrultusunda, hukuki değerlendirme ve takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, 5953 sayılı Basın İş Kanununun 29. Maddesi doğrultusunda, davacının yıllık izin hakkının, 207 x 2 = 414 gün olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda, fesih tarihinde davacıya yıllık izin ücreti adı altında net 16.794,31 TL ödeme yapıldığı tespit edildiğinden, davacının yıllık izin ücreti alacağı hesaplanacak, yapılan ödeme mahsup edilecektir.

Brüt Ücret   Toplam İzin Günü   Toplam
4.273,00 TL / 30 x 414 gün = 58.967,40 TL
Sigorta Primi = 8.845,11 TL
____________
Vergiye Tabi Ücret = 50.122,29 TL
Gelir Vergisi Kesintisi = 10.803,02 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 380,43 TL
____________
Net Yıllık İzin Ücret Alacağı   = 38.938,84 TL

Fesih tarihinde davacıya yapılan ödemenin mahsubu ile bakiye yıllık izin ücreti alacağı 38.938,84 TL – 16.794,31 TL = 22.144,53 TL olarak tespit edilmiştir.

 • SONUÇ

Alacak miktarlarında yapılacak hakkaniyet ve BK madde 52 gereği yapılacak indirimin, dosyada bulunan delillerin takdiri ve değerlendirilmesi Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının, dava konusu edilen dava dilekçesindeki talepleri:

Talep Hesaplanan
Fazla Çalışma Ücreti alacağı 10.00,00 TL 20.428,43 TL
Fazla Çalışma Ücreti Alacağının %5 Fazlası 15.00,00 TL 866.259,52 TL
Genel Tatil Çalışma Ücreti Alacağı 2.000,00 TL 4.064,79 TL
Genel Tatil Çalışma Ücreti Alacağının %5 Fazlası 5.00,00 TL 153.792,74 TL
Hafta Tatili Çalışma Ücreti Alacağı 3.000,00 TL 15.862,86 TL
Hafta Tatili Çalışma Ücreti Alacağının %5 Fazlası 5.00,00 TL 566.949,42 TL
Yıllık izin ücreti alacağı 5.000,00 TL 22.144,53 TL

olarak hesaplanmış olup Sayın Mahkemeye saygıyla sunarım.12.05.2017

Hesap Bilirkişisi

Gökmen Ergür