YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 21.03.2005 Esas: 2004 / 18778 Karar: 2005 / 9345

Belirli Süreli Hizmet Akdiyle Çalışan İşçi İşine Son Verildiğinde Kalan Süre İçin Talepte Bulunabilir.

Özet:

Dava, işçilik alacaklarının tahsili talebine ilişkindir. Belirli süreli hizmet akdiyle çalışan işçi, işine son verilmesi halinde kalan süre için talepte bulunabilir. Bilirkişi raporunda, bu süreye ilişkin ücret hesabı yapılmasına rağmen mahkemece bu husus değerlendirilmemiştir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Borçlar Kanunu’nun 325. maddesinde; belirli süreli hizmet akdi ile çalışan işçinin işine son verilmesi halinde, geri kalan süre için işçinin istekte bulunabileceği öngörülmüştür. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda bu süreye ilişkin ücret hesabı yapılmıştır. Ancak mahkemece BK. 325. maddesi uyarınca bir değerlendirme yapılmamıştır. Anılan yasa maddesi uyarınca davacının işi yapmamasından dolayı tasarruf ettiği veya bu süre içinde çalıştığı ve başka işte kazandığı veya kasten feragat eylediği şeylerin mahsubu yapıldıktan sonra kalan miktara hükmetmek gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.03.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.