YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 25.03.2005 Esas: 2005 / 4464 Karar: 2005 / 6337

Bonoda Sadece “Teminat” Şeklinde İbare Bulunması Kambiyo Senedi Vasfına ve Özel Yolla Takibe Engel Değildir.

Özet:

Şikayetçi keşideci ile senet lehdarı arasındaki ilişki nedeniyle ileri sürülebilecek itirazlar sözleşmenin tarafı almayan takip alacaklısı yönünden dinlenebilir değildir.Takip dayanağı bonoda sadece “teminat” ibaresinin bulunması kambiyo vasfına ve bu senetlere mahsus özel yolla icra takibi yapılmasına engel teşkil etmez. Bu durum karşısında borçlunun itirazının reddi gerekirken aksi yönde hüküm kurulması hatalıdır.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İcra takibi, takibin dayanağı bonoları lehtarın cirosu ile iktisap etmiş olan hamil A. tarafından yapılmıştır. Borçlu itirazında, senetlerin lehtar İ. A.Ş. ile müvekkili arasındaki acentalık sözleşmesinin teminatı olarak verildiğini, bu hususun senet metnindeki “teminat” ibaresinden de anlaşılacağını bildirmiş ise de, alacaklı iyi niyetli hamil olduğunu, yasaca korunması gerektiğini ileri sürüp davanın reddini istemiştir. Muteriz borçlu ile senet lehtarı arasındaki ilişki nedeniyle ileri sürülecek itirazlar sözleşmenin tarafı olmayan takip alacaklısı yönünden dinlenebilir olmadığı gibi bonoların ön yüzünde ve sadece “teminat” ibaresinin bulunması onun kambiyo vasfını ve bu senetlere mahsus özel yolu ile takibe dayanak yapılmasını engellemez. Takip dayanağı bonoların hangi ilişkinin teminatı olduğu anılan ibarede açıklanmış olmadığı gibi karşılıklı edimleri içeren bir münasebet nedeniyle verildiği ve ilamsız takibe konu edilemeyeceği, yukarıda tartışılanın dışında başka bir belge ile de kanıtlanmış değildir. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre bonoda yazılı olan ve sadece “teminat” şeklindeki ibare tek başına dayanak belgenin kayıtsız ve şartsız belli bir bedelin ödenmesi vaadini içeren niteliğini etkilemez. Bu durumda, itirazın reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.