YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 29.03.2005 Esas: 2005 / 2306 Karar: 2005 / 6580

Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş ise Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfı Taşımaması Takibin İptali Nedeni Değildir.

Özet:

Borçlu, duruşmada senet miktarı kadar borçlu olmadığını beyan ederek borcu kısmen kabul etmiştir. Takip dayanağı bono her ne kadar tanzim tarihi bulunmaması nedeniyle kambiyo senedi vasfı taşımasa da borç kısmen kabul edildiğinden İİK’nın 170/a maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilemez.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK’nun 170/a-son maddesi hükmü uyarınca borç, kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise anılan madde hükmü uygulanmaz. Borçlu 21.12.2004 tarihli duruşmada “alacaklıya senet konusu miktar kadar borçlu olmadığını” beyan ederek borcu kısmen kabul etmiştir. Takip dayanağı senette her ne kadar tanzim tarihi bulunmaması nedeniyle senet bono niteliğinde değil ise de, borç kısmen kabul edildiğinden yukarıda açılanan yasa hükmü gereğince, olayda, İİK’nun 170/a-2 maddesinde yer alan dayanak belgenin kambiyo senedi vasfını taşımaması olgusu, iptal nedeni olarak kabul edilemez. O halde borçlunun faize itirazı incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 29.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.