YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 11.03.2005 Esas: 2005 / 1968 Karar: 2005 / 5142

Borçlunun Haline Münasip Evi Haczedilemez.

Özet:

Borçlunun meskeniyet şikayeti üzerine mahkemece yaptırılan keşif ve inceleme sonucu mahcuzun değeri elli milyar olduğu ve borçlunun haline münasip evin ise otuz-kırk milyar olduğu belirtilmiştir. Kesin görüş ifade etmeyen bilirkişi raporuna itibar edilmesi hatalıdır. Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Ancak evin kıymeti fazla ise haline münasip ev alınabilecek miktarın borçluya bırakılmak üzere haczedilmesi ve satışı mümkündür.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlunun meskeniyet şikayeti üzerine icra mahkemesince yaptırılan keşif ve inceleme sonucunda düzenlenen raporda mahcuzun 50.000.000.000.-TL değerinde olduğu ve borçlunun haline münasip evin ise 30-40 Milyar TL civarında alınabileceğinin belirtildiği görülmüştür. İcra mahkemesince gerçekleştirilen keşifte teknik bilirkişi dinlenmeksizin (inşaat mühendisi gibi) emlakçı bilirkişinin beyanı ile ve “30-40 milyar civarında” biçiminde kesin görüş ifade etmeyen ve arada 10 Milyar TL farkı kapsayan bir rakam belirtilerek ulaşılan sonuca göre karar verilmesi doğru görülmediği gibi kabule göre de İİK’nun 82/12. maddeleri gereğince borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceği gözetilip ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarın borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılmasına karar vermek gerekirken, şikayetin sübut bulmadığından bahisle istemin reddi de isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.