YARGITAY 23.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 05.02.2019 Esas: 2016/2400 Karar: 2019/299

Borçlunun maaşına yazılan haciz yazılarının sıraya konulması ve bu sıra ile ödeme yapılması sıra cetveli değildir.

Özet:

İİK’nın 142. maddesi uyarınca haczedilen malın alacaklıların alacağına yetmemesi halinde sıra cetveli yapılır. Borçlunun maaşına yazılan haciz yazılarının sıraya konulması ve bu sıra ile ödeme yapılması sıra cetveli değildir. Sıra cetveline itiraz davalarında davalının alacağının gerçek olduğunu ispat etmek zorunda olmasına rağmen maaş hacizlerinde üst sıralarda bulunan alacaklar aleyhine açılan davalar genel muvazaa mahiyetinde olup bu davalarda genel ispat kuralları geçerlidir.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı … tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, davalı …’ın kredi kartı sözleşmesinden kaynaklı müvekkiline borcu olduğunu, borç nedeniyle … takibi başlatıldığını ve maaşına haciz konulduğunu, hacizde 3.sırada olduklarının bildirildiğini, hacizde 1. sırada yer alan diğer davalının alacığının bonoya dayandığını, faiz talebi olmadığını, aralarında borç ilişkisi olmadığını, borçlunun maaşına gelecek hacizleri bertaraf etmek için yapıldığını ileri sürerek maaş haciz nedeniyle ödenen miktarların karar kesinleşinceye kadar ödenmemesi yönünde tedbir kararı verilmesini ve haciz tarihinden itibaren yapılan ödemelerin davalı …’ndan alınarak kendilerine verilmesini ve maaş haczinin 1. sıraya alınmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı …, görev itirazında bulunduğunu, borçlu olan davalıyı tanıdığını zira kimsenin tanımadığı kişiye borç vermeyeceğini, alacağının gerçek olduğunu, haciz sırasında başka bir alacaklı da olduğunu, tek alacaklının davacı banka olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı …, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, maaş haczinin hacizde 1. sırada yer alan davalıya ödenmemesi konusunda davacı tarafından sunulan teminat mektubu karşılığı tedbir kararı verildiği, davalı …’ın alacaklı olduğunun ispat etmesi gerektiği, bononun tek başına alacağın gerçek olduğunu göstermediği, davalı …’nın duruşma esnasından alınan beyanında “ Bayram benim mali durumumu çok iyi bilir, bilmese bile bunu başka imkanlardan araştırıp öğrenebilir” şeklindeki ifadesi ile Bayram’ın durumu bildiği, …’ın ödeme gücünü kaybettiği halde iyi niyetli bir kişiden beklenemeyecek şekilde mevcudunu eksilttiği, haciz işleminin batıl olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı … temyiz etmiştir.

İİK’nın 142. maddesi uyarınca haczedilen malın alacaklıların alacağına yetmemesi halinde sıra cetveli yapılır. Borçlunun maaşına yazılan haciz yazılarının sıraya konulması ve bu sıra ile ödeme yapılması sıra cetveli değildir. Sıra cetveline itiraz davalarında davalının alacağının gerçek olduğunu ispat etmek zorunda olmasına rağmen maaş hacizlerinde üst sıralarda bulunan alacaklar aleyhine açılan davalar genel muvazaa mahiyetinde olup bu davalarda genel ispat kuralları geçerlidir.

Somut olayda mahkemece, usulüne uygun düzenlenmiş bir sıra cetveli olmamasına rağmen davalının alacaklı olduğunu ispat edemediği gerekçesiyle ispat yükünün davacı yerine davalıya yüklenmesi suretiyle sonuca gidilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı …’nun temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün anılan davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 05.02.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.