YARGITAY 16.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 13.10.2004 Esas: 2004 / 10971 Karar: 2004 / 11143

Borçlunun Taahhüdünü İçeren Tutanakta Toplam Borç Bütün Fer’ileri ile Birlikte Gösterilmemiş ise Taahhüdü İhlal Suçu Oluşmaz.

Özet:

Taahhüdü ihlal suçundan yapılan yargılama sonucunda mahkumiyete karar verilmiştir. Sanığın ödeme taahhüdünü içeren haciz tutanağında, borç miktarı bütün fer’ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmemiştir. Bu durumda geçerli bir taahhüt olmadığından atılı suçtan ceza verilemeyeceği nazara alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

Taahhüdü ihlal suçundan sanık R’nin İİK’nun 340. maddesi gereğince 1 ay hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Devrek İcra Ceza Mahkemesi’nin 17.05.2004 gün ve 2004/206-401 sayılı kararı ve dosyası incelendi.

Sanığın ödeme taahhüdünü içeren 21.01.2004 tarihli haciz tutanağında ödenecek toplam borç miktarının bütün fer’ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmemiş olması karşısında taahhüdün hukuken geçerli olmadığı gözetilmeksizin yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesinde isabet görülmediğinden anılan kararın CMUK’nun 343. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 17.09.2004 gün ve 40025 sayılı yazılı emirlerine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 04.10.2004 gün ve Y.E. 2004/187357 sayılı tebliğnamesiyle istenilmiş olmakla

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

21.01.2004 tarihli taahhüd tutanağında toplam borç miktarı tüm fer’ileri ile birlikte açıkça hesaplanıp gösterilmediğinden sanığın taahhüdünün hukuken geçersiz olduğu ve atılı suçun oluşmayacağının gözetilmemiş olması isabetsiz bulunmaktadır.

Yargıtay C.Başsavcılığı’nın yazılı emre atfen düzenlediği tebliğname yerinde görüldüğünden Devrek İcra Ceza Mahkemesi’nden verilen ve temyiz incelemesi yapılmaksızın kesinleştiği anlaşılan 17.5.2004 gün ve 2004/206-401 sayılı kararının CMUK’nun 343. maddesi uyarınca BOZULMASINA, hükmolunan cezanın çektirilmemesine, dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığı’na TEVDİİNE, 13.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.