YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 05.02.2019 Esas: 2019/75 Karar: 2019/862

Çatma Hükümlerinin Uygulama Alanı, İki Veya Daha Çok Geminin Çarpışması Sonucu Gemilere Ve Gemilerde Bulunan İnsanlara Veya Eşyaya Verilen Zararın Tazmini İle Sınırlıdır.

Özet:

Dava, endüstriyel yangın sigorta paket poliçesinden kaynaklanan rücuen alacak istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Gerek 6762 sayılı …’nın 1216-1221 maddeleri ve gerekse de 6102 sayılı Kanunun 1286. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, çatma hükümlerinin uygulama alanı, iki veya daha çok geminin çarpışması sonucu gemilere ve gemilerde bulunan insanlara veya eşyaya verilen zararın tazmini ile sınırlıdır. Dosya içeriği ve taraf anlatımlarına göre davacı tarafından tazmin edilen zarar, davalılarca kılavuzluk, römork hizmeti verilerek kıyıya yanaştırılan… mavnasının (barge) kıyıda bulunan yangın pompa istasyonuna çarpması ile meydana gelmiş olup, mahkemenin dava ve zarar tarihi itibarıyla olaya uygulanması mümkün bulunmayan 6762 sayılı …’nın çatmaya ilişkin hükümlerini uygulamak suretiyle davanın reddine karar vermesi doğru olmamıştır.

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen …/…/2014 tarih ve 2012/265-2014/489 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkiline Endüstriyel Yangın Sigorta Paket Poliçesi ile sigortalı bulunan … Gemi İnş. San. Ve Tic. A.Ş.’ne ait yerde bulunan yangın pompa istasyonu binasına davalı şirketlerin işleteni ve maliki olduğu, diğer davalı şahıs tarafından kaptan olarak kullanılan römorkun kusurlu kullanım sonucunda …/09/2011 tarihinde çarptığını, kaza sonucunda binanın, dizel elektrikli pompa ve joker pompasının zarar gördüğünü, ekspertiz incelemesi sonucunda 7.511,68 USD zarar tespiti yapılarak bu bedelin 18/…/2011 tarihinde dava dışı sigortalı firmaya ödendiğini ileri sürerek ödenen meblağın dava tarihindeki karşılığı olan ….594,63 TL nın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı …Ş. ve … … vekili, davaya konu hasarın …. ve …. Bey mavnalarının (….) davacı şirketin sigortalısının alanına yanaşması sırasında meydana geldiğini, mavnanın donatanının ise diğer davalı şirket olduğunu, bu nedenle pasif husumet ehliyetlerinin bulunmadığını, müşterek teşebbüs kapsamında … Körfezinde römorkculuk hizmetlerinin diğer davalı şirket tarafından, kılavuzluk hizmetlerinin ise kendileri tarafından verildiğini, davalı ….in ise kılavuz kaptanlık hizmeti verdiğini, hasar doğurduğu iddia edilen olayın kılavuzculuk ve römorkçuluk hizmetlerinin başarılı ifası sırasında mavnanın yangın pompa istasyonuna hafif teması ile meydana geldiğini, kazanın… mavnasının ve kıç tarafında bulunan personelin görevini ihmali sebebiyle oluştuğunu, davacının hasarın tazmini konusunda kendilerine hiç bir başvuruda bulunmadığını, ekspertiz sonucunda belirlenen hasarın çok fahiş olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … Kılav. ve Römor. Hizm. İnş. San. ve Tic. A.Ş. vekili, dava konusu olayda römorkun yangın pompa istasyonuna zarar vermediğini, kazanın… Mavnasının ve kıç tarafında bulunan personelin görevini ihmali sebebiyle oluştuğunu, kazanın meydana gelmesinde kendilerinin ve diğer davalıların kusuru bulunmadığını, davacının sigortalısı olan şirketin verilen hizmete ilişkin 22/09/2011 tarih 087542 numaralı faturayı hiçbir ihtirazi kayıt düşmeksizin ve hasardan bahsedilmeksizin ödediğini, davacının olayla ilgili kendilerine bildirimde bulunmadığını, sigorta şirketi tarafından tek taraflı olarak tutulan tutanak ile hasarın römorkun çarpması ile gerçekleştiği iddiasının kabul edilemeyeceğini, sorumluluğun…. Mavnasının donatanına ait olduğunu, ekspertiz raporundaki bedelin nasıl belirlendiğinin de belli olmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir,

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre; davalıların söz konusu zarar bir kusurlarının ve sorumluluklarının bulunmadığı, davalıların üstlerine düşen görevleri yerine getirdiği, meydana gelen zararda kendilerine rücuyu gerektirir bir eylemlerinin bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, endüstriyel yangın sigorta paket poliçesinden kaynaklanan rücuen alacak istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Gerek 6762 sayılı …’nın 1216-1221 maddeleri ve gerekse de 6102 sayılı Kanunun 1286. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, çatma hükümlerinin uygulama alanı, iki veya daha çok geminin çarpışması sonucu gemilere ve gemilerde bulunan insanlara veya eşyaya verilen zararın tazmini ile sınırlıdır. Dosya içeriği ve taraf anlatımlarına göre davacı tarafından tazmin edilen zarar, davalılarca kılavuzluk, römork hizmeti verilerek kıyıya yanaştırılan… mavnasının (barge) kıyıda bulunan yangın pompa istasyonuna çarpması ile meydana gelmiş olup, mahkemenin dava ve zarar tarihi itibarıyla olaya uygulanması mümkün bulunmayan 6762 sayılı …’nın çatmaya ilişkin hükümlerini uygulamak suretiyle davanın reddine karar vermesi doğru olmamıştır. Mahkemece fiil ve zararın genel hükümler çerçevesinde ele alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekmekte olup kararın bu sebeple davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 05/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.