YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 02.05.2016 Esas: 2016 / 163 Karar: 2016 / 12787

Çekin Kambiyo Senedi Niteliği Taşımadığı İddiasıyla Ödeme Emrinin İptali Talebi İİK’nun 170/a-1 Maddesi Kapsamında Şikayettir – Şikayette Taraflar Duruşmaya Gelmeseler Dahi Karar Verilir.

Özet:

Kambiyo senetlerine mahsus yolla başlatılan icra takibinde, çekin keşide tarihinin değiştirildiği, yapılan bu değişikliğin onaylanmadığı, bu haliyle çekin kambiyo vasfının ortadan kalktığı iddia edilerek ödeme emrinin iptali talep edilmiştir. Bu talep, İİK’nun 170/a maddesi kapsamında şikayet olup, HMK anlamında dava niteliği taşımaz. Şikayette taraflar duruşmaya gelmeseler inceleme yapılıp şikayet hakkında karar verilir. Açıklanan husus dikkate alınmadan HMK’nun 150. maddesi uyarınca, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Borçlu ….’nin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Adı geçen borçlu şirket adına icra mahkemesine yapılan başvurunun, borçlu şirket temsilcisi … tarafından şirket adına verilen …. Noterliğince düzenlenen 13.03.2008 tarih ve 5361 yevmiye numaralı vekaletnameye dayalı olarak vekil … tarafından vekaleten yapılmış olduğu, …’in borçlu şirketi temsile yetkisi olmadığı gibi avukat sıfatının da bulunmadığı, anlaşılmakla temyiz itirazlarının REDDİNE;

2- Borçlu …’in temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda, çekin keşide tarihinin değiştirildiğini, yapılan bu değişikliğin onaylanmamış olduğunu, bu haliyle çekin kambiyo vasfının ortadan kalkmış olduğunu belirterek ödeme emrinin iptaline istediği, mahkemece, HMK’nun 150. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Borçlunun icra mahkemesine başvurusu, çekin kambiyo vasfına yönelik İİK’nun 170/a-1. maddesi kapsamında şikayet olup, HMK anlamında dava niteliği taşımaz. Şikayette yargılama usulü ise İİK’nun 18. maddesindeki hükümlere tâbidir.

İİK’nun 18. maddesinin 3. fıkrası; “Aksine hüküm bulunmayan hallerde icra mahkemesi, şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir” hükmünü içermektedir.

Bu durumda, borçlu geçerli bir mazeret bildirmemiş ve duruşmaya gelmemiş olsa dahi, HMK’nun 150/1. maddesine göre dosyanın işlemden kaldırılmasına ve sonuçta aynı maddenin 5. fıkrası uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilemez.

O halde mahkemece, İİK’nun 18/3. maddesine göre, taraflar gelmeseler bile inceleme yapılıp şikayetin sonuçlandırılması gerekirken, olayda uygulama yeri olmayan gerekçe ile HMK’nun 150. maddesine göre davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu …’in temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.