YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 30.05.2016 Esas: 2015 / 2677 Karar: 2016 / 12655

Dava Dilekçesinde Talep Edilmeyen Bir İşçilik Alacağının Islah Dilekçesi ile Talep Edilebileceği Usul Ekonomisi İlkesi Gereği Kabul Edilmektedir.

Özet:

Yargılamanın etkinliğine hizmet eden usul ekonomisi, hakimin yasanın öngördüğü düzen çerçevesinde yargılamayı kolaylaştırarak, gereksiz zaman kaybına ve gereksiz masrafa sebebiyet vermeksizin adil karara ulaşmasını amaçlamaktadır. Dava dilekçesinde talep edilmeyen bir işçilik alacağının ıslah dilekçesi ile talep edilebileceği usul ekonomisi ilkesi gereği kabul edilmektedir. Davacı, dava dilekçesinde talep etmediği ihbar tazminatını ıslah sureti ile talep etmiştir. Davacının ihbar tazminatının esası hakkında karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir. 

Davacı, dava dilekçesi ile kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatil ücreti, genel tatil ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davacı vekili ıslah dilekçesi ile ayrıca ihbar tazminatının da tahsilini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y      K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının davalı işyerinde 01/01/1997 tarihinde çalışmaya başladığını, iş akdinin 31/12/2008 tarihinde işveren tarafından feshedildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile fazla mesai, hafta tatili, genel tatil, yıllık izin ve ıslah dilekçesi ile de ihbar tazminatı talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı … vekili; kendilerinin değişik şirketlerden her yıl hizmet satın aldıklarını, idareye husumet yöneltilemeyeceğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı …. vekili; alacakların zamanaşımına uğradığını, fazla çalışma yapılmadığını, ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışılmadığını, izinlerin kullandırıldığını, davacının şirketi ibra ettiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kıdem tazminatı ve fazla mesai, genel tatil ile yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline, hafta tatili ücreti ve ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Yargılamanın etkinliğine hizmet eden usul ekonomisinde, hâkimin yasanın öngördüğü düzen çerçevesinde yargılamayı kolaylaştırarak, gereksiz zaman kaybına ve gereksiz masrafa sebebiyet vermeksizin âdil karara varması sağlanmaktadır. Yargıtay bu ilkeyi “adaletin ucuz, çabuk ve isabetli olarak sağlanması” olarak tanımlamaktadır. (Y. HGK. 10.4.1991, 1991/15-91 E, 1991/202 K)..

Dairemizin yerleşik uygulamasında; usul ekonomisi ilkesi gereği iş sözleşmesinden kaynaklanması nedeni ile dava dilekçesinde talep edilmeyen işçilik ile ilgili bir alacak kaleminin ıslah dilekçesi ile talep edilebileceği kabul edilmektedir. Davacı taraf yargılama sırasında iş sözleşmesinin feshinden dolayı dava dilekçesinde talep etmediği ihbar tazminatını ıslah sureti ile talep etmiştir. Yukarıda belirtilen ilke ve aynı ilişkiden doğması nedeni ile davacının ihbar tazminatının esası hakkında karar verilmesi gerekirken mahkemece ihbar tazminatının dava dilekçesinde talep edilmediği ve ıslah sureti ile de talep edilemeyeceği gerekçesi ile reddedilmesi hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 30/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.