YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 12.02.2019 Esas: 2015/34885 Karar: 2019/3318

Deniz İş Kanunun 46. Maddesine Göre, Hizmet Aktinde Ayrıca Bir Hüküm Yoksa Dava, Geminin Bağlama Limanındaki İş Davalarını Bakmaya Yetkili Mahkemede Görülür.

Özet:

Mahkemece davalıların ikametgah adreslerinin Kadıköy-Kartal ilçesi olduğu gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiştir. Davacı Deniz İş Kanuna tabi çalışan olup anılan Kanunun 46. maddesine göre, hizmet aktinde ayrıca bir hüküm yoksa dava, geminin bağlama limanındaki iş davalarını bakmaya yetkili mahkemede görülür. Dosyada mevcut iş sözleşmesinin 11. madde hükmünde İstanbul Mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Buna göre Mahkemenin işin esasına girmesi gerekirken yetkisizlik kararı vermesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalılara ait gemide elektrik zabiti olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde süresi dolmadan fesh edildiğini ileri sürerek bakiye süre ücreti ile izin ücreti alacağının tahsilini, istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalılar vekili, görev, yetki ve husumet itirazlarının yanında esasa yönelik taleplerin de haksız olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının çalıştığı işyerinin adresi ile davalıların ikamet adresinin mahkemenin yetki alanının dışında olan Kadıköy-Kartal ilçesi olduğu, bu ilçelere ait iş davalarında yargılama yetkisinin … İş Mahkemelerinde olduğu, gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı taraf temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Mahkemece davalıların ikametgah adreslerinin Kadıköy-Kartal ilçesi olduğu gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiştir.

Davacı Deniz İş Kanuna tabi çalışan olup anılan Kanunun 46. maddesine göre, hizmet aktinde ayrıca bir hüküm yoksa dava, geminin bağlama limanındaki iş davalarını bakmaya yetkili mahkemede görülür.

Dosyada mevcut iş sözleşmesinin 11. madde hükmünde İstanbul Mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Buna göre Mahkemenin işin esasına girmesi gerekirken yetkisizlik kararı vermesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 12/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.