YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.06.2016 Esas: 2014 / 11142 Karar: 2016 / 7262

Ehliyetsizlik, Hile ve Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil – Mirasçılar Arasında Pay Oranında İptal ve Tescil Davası Açılabilir.

Özet:

Davacılar, ehliyetsizlik, hile ve muris muvazaası hukuksal nedenlerine dayalı olarak pay oranında tapu iptali ve tescil talebinde bulunmuştur. Mirasçılar arasındaki uyuşmazlıklarda paylı mülkiyet hükümleri uygulanacağından, pay oranında iptal ve tescil davası açılması mümkündür. Davacıların ve davalının aynı kişinin mirasçısı olduğu dosya kapsamı ile sabittir. Bu durumda, işin esasına girilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacılar tarafından yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 14.06.2016 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz edenler vekili Avukat … ile temyiz edilen vekili Avukat … geldiler duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Dava, “hukuki ehliyetsizlik”, “hile” ve “muris muvazaası” hukuksal nedenlerine dayalı olarak açılan pay oranında tapu iptali-tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, ileri sürülen isteklerden öncelikle incelenmesi gereken “ehliyetsizlik” hukuksal nedeni bakımından pay oranında iptal-tescil isteğiyle açılan davanın dinlenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Ne var ki, mirasçıların birbirleri arasındaki uyuşmazlıklarda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 688 ve devam eden maddelerinde öngörülen paylı mülkiyet hükümleri uygulanacağından, pay oranında istekle dava açılabilmesi mümkündür.

Somut olayda; gerek davacılar ve gerekse davalı, muris …’ın mirasçılarıdır.

Hal böyle olunca, işin esasının incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi yerine, yazılı biçimde hüküm kurulması doğru değildir.

Davacıların temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 Sayılı Yasanın geçici 3. maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 21.12.2015 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz edenler vekili için 1.350.00.-TL. duruşma vekâlet ücretinin temyiz edilenden alınmasına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 14.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.