YARGITAY 14.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 25.12.2018 Esas: 2016/3818 Karar: 2018/9409

Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi – Mirasçılar Paylaşma Davası

Özet:

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir. Mirasçılara gönderilecek davetiyede “Belirlenen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya paylaşma davası açılmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceğinin” bildirilmesi zorunludur. Bu tür davalarda mirasçılık belgesine atıf yapılmakla yetinilmemeli; hüküm sonucunda infazda tereddüte neden olunmayacak şekilde elbirliği halindeki mülkiyetin veya payın mirasçılık belgesindeki paylar oranında paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmelidir. 

MAHKEMESİ : … Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 26.08.2015 gününde verilen dilekçe ile elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 18.11.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacıların tamamı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, elbirliği ile mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemine ilişkindir.

Davacılar vekili, davalıların da murisi olan …’nın terekesinin paylı mülkiyete dönüştürülmesini talep etmiştir.

Davalılar, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacılar vekili temyiz etmiştir.

TMK’nin 644. maddesi gereğince bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

Mirasçılara gönderilecek davetiyede “Belirlenen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya paylaşma davası açılmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceğinin” bildirilmesi zorunludur.

Bu tür davalarda mirasçılık belgesine atıf yapılmakla yetinilmemeli; hüküm sonucunda infazda tereddüte neden olunmayacak şekilde elbirliği halindeki mülkiyetin veya payın mirasçılık belgesindeki paylar oranında paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmelidir.

Bununla birlikte, bu tür davalarda, tüm mirasçıların davada taraf olarak yer alması zorunludur. Taraf teşkili kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilmesi gerekir.
Somut olayda; davacılar vekili, tarafların murisi …’nın çocuksuz olarak 16.09.2013 tarihinde vefat ettiğini ileri sürerek terekenin paylaşılmaması nedeniyle mirasçılar arasında elbirliği ortaklığın bulunduğunu, terekenin tamamı üzerindeki elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesini istemiş ise de, dava dilekçesi mirasçılardan … ve … ’ya tebliğe çıkarılmamış, davaya yokluklarında devam edilmiş ve karar verilmiştir.

Yukarıda açıklanan ilkeler gereğince, öncelikle dava dilekçesinin adı geçen davalılara tebliğ ile taraf teşkilinin sağlanması, savunma ve delillerinin toplanması ondan sonra işin esasına yönelik bir karar verilmesi gerekirken taraf teşkili sağlanmadan hüküm kurulması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatıranlara iadesine, 25.12.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.